Default Header Image

Programe de doctorat

311.02 Anatomie patologica

4 ani academici

Instruirea în domeniul metodologie cercetării la specialitate, elaborarea proectului de cercetare, avizarea etică a proectului, efectuarea cercetăr şi susţinerea tezei de doctor în medicină la specialitate.

Pregătirea pentru a putea pe viitor a efectua o cercetare în domeniu fără supravegherea conducătorului ştiinţific.

Direcţii de cercetare:

- Etiologia, anatomia patologică şi patogeneza celor mai importante şi răspîndite afecţiuni umane.

311.03 Histologie, citologie, embriologie medicală

4 ani academici

Instruirea în domeniul metodologie cercetării la specialitate, elaborarea proectului de cercetare, avizarea etică a proectului, efectuarea cercetăr şi susţinerea tezei de doctor în medicină la specialitate.

Pregătirea pentru a putea pe viitor a efectua o cercetare în domeniu fără supravegherea conducătorului ştiinţific.

Direcţii de cercetare:

Utilizând un bogat arsenal de metode macromicroscopice, histologice, histochimice, citologice, ultramicroscopice, neurohistologice, neurohistochimice, imunologice, etc. se studiază:

-   Inervaţia şi structura vaselor sanguine a creerului în normă şi patologie, topografia zonelor de inervaţie;

-   Particularităţile stromei organelor genitale feminine în normă şi neoplasii;

-   Morfogeneza şi structura ţesuturilor conjunctive;

-   Caracteristica morfologică şi imunologică a organelor hematopoietice şi de protecţie imună în normă şi patologie;

-   Caracteristica morfologică şi imunologică a ficatului în normă şi în hepatitele virale;

-   Caracteristica morfologică şi topografică a miocardului;

-   Studierea adaptării celulelor, ţesuturilor şi organelor la acţiunea diferitor factori fizici, biologici şi chimici;

-   Particularităţile morfo-funcţionale a celulelor, ţesuturilor şi organelor în dependenţă de vârstă, sex, tip constituţional;

-   Analiza şi utilizarea informaţiilor obţinute în profilaxia diferitor maladii.

312.01 Fiziologie și fiziopatologie

4 ani academici

Instruirea în domeniul metodologie cercetării la specialitate, elaborarea proectului de cercetare, avizarea etică a proectului, efectuarea cercetăr şi susţinerea tezei de doctor în medicină la specialitate.

Pregătirea pentru a putea pe viitor a efectua o cercetare în domeniu fără supravegherea conducătorului ştiinţific.

Direcţii de cercetare:

-Fiziologia comparativă care studiează evoluţia funcţiilor la diverşi reprezentaţi a regiului animal pentru evidenţierea cauzelor de modificare a acestora sau apariţia unor noi funcţii;

-   Fiziologia ecologică care studiează particularităţile de adaptare a organismului la diverse condiţii climaterice sau a mediului ambiant;

-   Fiziologia muncii care studiează procesele fiziologice şi particularităţile reglării acestora pe parcursul activiităţii de muncă şi căile de menţinere a capacităţii de muncă;

-   Fiziologia ontogenezei care studiează particularităţile funcţionale de vârstă din momentul naşterei până la senescenţă în aspectul gerontologic şi geriatric;

-   Fiziologia sportului care studiează mecanizmele de adaptare la efort fizic şi psihic de origină competetivă;

-   Fiziologia aerospaţială care studiează mecanismele de adaptare a organismului la condiţiile de pilotaj modern şi explorări cosmice;

-   Patogenia şi tratamentul experimental al proceselor patologice tipice (leziuni celulare, distrofii, apoptoză, necroză, hipertrofie, atrofie, sclerozare, inflamaţie, reacţii alergice, hiperemie, ischemie şi infarct, edem, dishomeostazii metabolice, hidrice, electrolitice, acido-bazice, hormonale, hipoxie, hiperoxie, insuficienţa organelor vitale, stresul,febra, şocul, hiper- şi hipotermii, stările terminale, moartea);

-   Patogenia şi tratamentul experimental al proceselor patologice localizate în sistemele organismului (SNC, glandele endocrine, respirator, cardio-vascular, sanguin, digestiv, excretor);

-   Patogenia şi tratamentul experimental al sindroamelor clinice şi bolilor.

313.02 Microbiologie, virusologie medicală

4 ani academici

Instruirea în domeniul metodologie cercetării la specialitate, elaborarea proectului de cercetare, avizarea etică a proectului, efectuarea cercetării şi susţinerea tezei de doctor în medicină la specialitate. Pregătirea pentru a putea pe viitor a efectua o cercetare în domeniu fără supravegherea conducătorului ştiinţific.

Direcţii de cercetare:

-   Morfologia, fiziologia, ultrastructura şi sistematica bacteriilor şi altor grupe de microorganisme;

-   Genetica microorganismelor: mutaţiile şi recombinarea genetică;

-   Creşterea,cultivarea şi metabolismul microorganismelor;

-   Schimbul de substanţe la microorganisme – biosinteza;

-   Ecologia microorganismelor;

-   Transformaţia de către microorganisme a compuşilor minerali şi organici de origine naturală şi sintetizaţi artificial;

-   Simbioza; asociaţiile simbiotice;

-   Microbiologia solului, apelor, aerului, produselor alimentare;

-   Patogenitatea microbilor;

-   Maladiile omului, animalelor şi plantelor provocate de microorganisme;

-   Metode, aparataj şi preparate microbiene.

314.01 Farmacologie, farmacologie clinica

4 ani academici

Instruirea în domeniul metodologie cercetării la specialitate, elaborarea proectului de cercetare, avizarea etică a proectului, efectuarea cercetăr şi susţinerea tezei de doctor în medicină la specialitate.

Pregătirea pentru a putea pe viitor a efectua o cercetare în domeniu fără supravegherea conducătorului ştiinţific.

Direcţii de cercetare:

-   Studiul multilateral al medicamentelor;

-   Studiul modificărilor ce apar în organism la utilizarea medicamentelor;

-   Cercetarea şi elaborarea medicamentelor noi şi aplicarea lor în practica medicală;

-   Cercetarea farmacocineticii şi bioechivalenţei medicamentelor;

-   Supravegherea şi farmacovigilenţa medicamentelor;

-   Optimizarea tratamentului medicamentos la om în diverse afecţiuni şi stări patologice;

-   Determinarea valorilor clinice a medicamentelor şi celor mai optime modalităţi de utilizare a lor;

-   Cercetarea farmacoeconomică în utilizarea raţională a medicamentelor;

-   Cercetarea farmacoepidemiologică în utilizarea raţională a medicamentelor.

315.02 Biochimie medicală

4 ani academici

Instruirea în domeniul metodologie cercetării la specialitate, elaborarea proectului de cercetare, avizarea etică a proectului, efectuarea cercetăr şi susţinerea tezei de doctor în medicină la specialitate.

Pregătirea pentru a putea pe viitor a efectua o cercetare în domeniu fără supravegherea conducătorului ştiinţific.

Direcţii de cercetare:

-   Problemele structurii, proprietăţilor şi funcţionarea moleculelor separate, a complexelor supramoleculare în obiectele biologice, cercetarea organizaţiei moleculare a componentelor structurale, desluşirea căilor metabolismului şi interacţiunea lor;

-   Calculele termodinamice, cvantomecanice şi cinetice la nivelul funcţionării moleculelor separate, modelarea computerizată a structurii spaţiale a complexelor supramoleculare şi biopolimerilor, problemele transformării energiei în sisteme biologice, temelia evoluţiei moleculelor, provinienţa vieţii şi a evoluţiei prebiologice;

-   Stabilirea componenţei chimice a organismelor vii, a legităţii structurii, conţinutului şi schimbării în cadrul proceselor biologice a organismelor şi legăturilor chimice pentru toate materiile vii. Compararea componenţei şi a căilor de transformare a substanţei la grupe sistematice a diferitor organisme, problemele biochimiei comparative şi evoluţioniste;

-   Cercetarea creării şi transformării moleculelor separate, funcţionarea sistemelor enzimatice şi a complexelor supramoleculare, problemele catalizei biologice, apariţiilor mecanochimice şi bioenergetice, acceptarea şi utilizarea energiei luminii şi a fotosintezei, fixării nitrogenului, selectarea şi reconstrucţia ansamblelor moleculare, modelarea proceselor biochimice. Analiza şi sinteza substanţelor biologic active, desluşirea acţiunilor fiziologice şi posibilităţile folosirii substanţelor obţinute în medicinâ şi în unele ramuri ale economiei naţionale;

-   Separarea substanţelor din materialul biologic, determinatea structurii lor, studierea rolului şi participarea apei libere şi structurale, a ionilor organici şi inorganici în procesele biochimice. Cercetarea structurii şi activităţii funcţionale a complexelor ionilor neorganici cu moleculele organice, participarea lor în procesele activităţii biologice. Stabilirea în molecule centrelor functional active, neactive şi sinteza lor în condiţii “in vitro”;

-   Estabilirea bazelor fizico-chimice a funcţionării sistemelor principale ale celulei conform ideii, metodelor şi proceselor chimice, inclusiv analiza structurală şi stereochimică, sinteza parţială şi integră a legăturii lor în analogii, prelucrarea metodelor preparative şi tehnologice de obţinere a substanţelor şi a modificaţiilor chimice în legătură cu funcţia biologică a acestor compuşi;

-   Problemele teoretice şi aplicate ale naturii legităţilor transformărilor chimice în organisme vii, a mecanismelor moleculare, a integrării metabolismului nucleilor, legăturile proceselor biochimice cu activitatea organelor şi ţesuturilor, cu activitatea biologică a organismului pentru soluţionarea problemei menţinerii vietii omului, animalelor şi a plantelor, desluşirea cauzelor ce duc la diferite boli şi cercetarea căilor de terapie efectivă. Dezvoltarea metodelor şi a principiilor ştiinţifice a genodiagnosticii, enzimodiagnosticii;

-   Cercetarea problemelor investigaţiilor la nivelul molecular, păstrarea şi transmiterea informaţiei în sistemele biologice. Crearea enzimelor cu specificul dat. Studierea mecanismelor moleculare a memoriei şi intelectului, imunităţii, activităţii hormonale şi a transmiterii semnalului receptor, a contactelor intercelulare, reproducerii, cancerogenezei, a diferenţierii nucleului, morfogenezei, apoptozei. Problemele chimice şi biochimice a prelucrării organelor, ţesuturilor şi a materialelor artificiale, păstrarea şi folosirea lor ca transplante;

-   Mecanismele şi legetăţile schimbării substantelor în organismul omului, animalelor, plantelor şi a microorganismelor. Biochimia clinică a omului şi animalelor. Biochimia alimentaţiei omului, animalelor, plantelor şi microorganismelor. Cercetarea siguranţei chimice şi microbiologice a productelor de provinienţă biologică. Bazele moleculare de transformare a materialelor artificiale sub influenţa organismelor vii. Problemele biochimice a ecologiei;

-   Studierea mecanismelor moleculare, reacţia componentelor celulelor şi a organismelor vii la radiaţia ionizată, razele UV, cîmpurilor electromagnetice, a influenţelor mecanice, termice, chimice, toxice si a altor influenţe extremale. Cercetarea medotodelor de protecţie. Studierea rolului formelor active ale oxigenului, a proceselor cu radicali liberi, produselor oxidării peroxidice în dereglarea proceselor metabolice în sisteme biologice;

-   Problemele ştiinţifico-metodice şi cele aplicate a studierii bazelor moleculare a activităţii biologice pentru rezolvarea problemelor adaptării, schimbării productivităţii şi selecţiei organismelor vii, dobîndirea substanţei prime animalice, vegetale şi microbiologice, renovate după componenţa unor anumite substanţe;

-   Cercetarea transformării substanţiei prime vegetale, animale şi microbiologice sub influenţa factorilor mediului inconjurător, a influenţelor tehnologice pentru prelucrarea şi păstrarea lor în produsele alimentare şi preparatele medicamentoase pentru îmbunătăţirea calităţii.

321.01 Boli interne (cu specificarea: Pulmonologie, Gastroenterologie, Hepatologie, Nefrologie)

4 ani academici

Instruirea în domeniul metodologie cercetării la specialitate, elaborarea proectului de cercetare, avizarea etică a proectului, efectuarea cercetăr şi susţinerea tezei de doctor în medicină la specialitate.

Pregătirea pentru a putea pe viitor a efectua o cercetare în domeniu fără supravegherea conducătorului ştiinţific.

Direcţii de cercetare:

-   Epidemiologia, patogenia, tabloul clinic, diagnosticul, tratamentul şi profilaxia boli-lor interne;

-   Studierea particularităţilor psihosomatice în unele boli interne şi reumatice;

-   Studierea dereglărilor hemodinamice în afecţiunile interne pulmonare, în special cardiace, renale şi hepatice;

-   Studierea unor particularităţi genetice a bolilor interne;

-   Cercetarea sistemului de hemostază în cadrul unor boli interne şi reumatismale;

-   Elaborarea metodelor noi de diagnostic de laborator şi instrumentale ale bolilor interne;

-   Cercetarea statusului imun în unele boli interne ;

-   Cercetarea statusului hormonal în unele boli interne;

-   Elaborarea şi modernizarea metodelor de tratament şi profilaxie a bolilor interne.

321.02 Endocrinologie

4 ani academici

Instruirea în domeniul metodologie cercetării la specialitate, elaborarea proectului de cercetare, avizarea etică a proectului, efectuarea cercetării şi susţinerea tezei de doctor în medicină la specialitate.

Pregătirea pentru a putea pe viitor a efectua o cercetare în domeniu fără supravegherea conducătorului ştiinţific.

Direcţii de cercetare:

-   Epidemiologia, etiologia, patogenia, tabloul clinic, tratamentul şi profilaxia bolilor endocrine;

-   Studierea particularităţilor psihosomatice în unele boli endocrine;

-   Studierea dereglărilor funcţiei organelor interne în special al afectărilor sistemului cardiovascular, respirator, a funcţiilor hepatice, renale etc. în maladiile endocrine (diabet zaharat, guşa toxică difuză, hipotiroidia etc.);

-   Studierea unor particularităţi genetice în bolile interne;

-   Cercetarea sistemului de hemostază în cadrul unor boli endocrine;

-   Cercetarea sistemului imun în unele boli endocrine;

-   Cercetarea statusului hormonal şi a interrelaţiilor neurohormonale, metaolice, funcţionale etc. în bolile endocrine;

-   Elaborarea metodelor noi de diagnostic, de laborator şi instrumentale ale bolilor endocrine;

-   Elaborarea şi modernizarea metodelor de tratament şi profilaxie a bolilor endocrine.

321.03 Cardiologie

4 ani academici

Instruirea în domeniul metodologie cercetării la specialitate, elaborarea proectului de cercetare, avizarea etică a proectului, efectuarea cercetăr şi susţinerea tezei de doctor în medicină la specialitate.

Pregătirea pentru a putea pe viitor a efectua o cercetare în domeniu fără supravegherea conducătorului ştiinţific.

Direcţii de cercetare:

-   Etiologia, patogenia, diagnosticul, tratamentul, factorii de risc şi profilaxia maladiilor congenitale şi dobândite ale sistemului cardiovascular;

-   Metodele farmacologice de tratament a hipertensiunii arteriale, aterosclerozei, afecţiunilor inflamatorii ale cordului;

-   Epidemiologia, factorii de risc a bolilor cardiovasculare;

-   Mecanismele patogenetice de dezvoltare a maladiilor cardiovasculare;

-   Investigaţii intervenţiale şi curative în patologia vasculară inclusiv coronariană;

-   Patologia miocardului, endocardului şi pericardului;

-   Valvulopatii, diagnosticare, tratament şi profilaxie;

-   Aritmii cardiace, patogeneză, diagnosticare, tratament;

-   Profilaxia primară şi secundară a bolilor cardiovasculare.

321.04 Reumatologie

4 ani academici

Instruirea în domeniul metodologie cercetării la specialitate, elaborarea proectului de cercetare, avizarea etică a proectului, efectuarea cercetăr şi susţinerea tezei de doctor în medicină la specialitate.

Pregătirea pentru a putea pe viitor a efectua o cercetare în domeniu fără supravegherea conducătorului ştiinţific.

Direcţii de cercetare:

-   Etiologia, patogenia, diagnosticul, tratamentul, factorii de risc şi profilaxia maladiilor congenitale şi dobândite ale sistemului cardiovascular;

-   Metodele farmacologice de tratament a hipertensiunii arteriale, aterosclerozei, afecţiunilor inflamatorii ale cordului;

-   Epidemiologia, factorii de risc a bolilor cardiovasculare;

-   Mecanismele patogenetice de dezvoltare a maladiilor cardiovasculare;

-   Investigaţii intervenţiale şi curative în patologia vasculară inclusiv coronariană;

-   Patologia miocardului, endocardului şi pericardului;

-   Valvulopatii, diagnosticare, tratament şi profilaxie;

-   Aritmii cardiace, patogeneză, diagnosticare, tratament;

-   Profilaxia primară şi secundară a bolilor cardiovasculare.

321.05 Neurologie clinică

4 ani academici

Instruirea în domeniul metodologie cercetării la specialitate, elaborarea proectului de cercetare, avizarea etică a proectului, efectuarea cercetăr şi susţinerea tezei de doctor în medicină la specialitate.

Pregătirea pentru a putea pe viitor a efectua o cercetare în domeniu fără supravegherea conducătorului ştiinţific.

Direcţii de cercetare:

-   Tulburările circulaţiei sanguine cerebrale şi medulare (etiologia, factorii de risc, patogenia, manifestările clinice, diagnosticul, tratamentul, profilaxia, recuperarea);

-   Patologia medulară şi a sistemului nervos periferic de origine vertebrală

-   Studiul polivalent al tulburărilor cefalalgice, vegetative şi extrapiramidale. Aspecte epidemiologice, patogenetice şi terapeutice;

-   Epilepsia şi sindroame convulsive;

-   Epidemiologia accidentelor cerebro-vasculare în Republica Moldova;

-   Recuperarea pacienţilor cu disabilităţi determinate de afectarea sistemului nervos;

-   Afectarea sistemului nervos central în polineuropatii (aspecte neurofiziologice şi imagistice);

-   Parkinsonismul şi alte maladii degenerative a sist. nervos.Polimorfismul genetic al sindroamelor parkinsoniene şi sclerozei laterale amiotrofice;

-   Diagnosticul şi tratamentul neuroinfecţiilor (encefalitelor, neuroboreliozei, cisticercozei etc);

-   Aspecte imunologice ale epiduritei lombare fibrozante.

321.06 Psihiatrie si narcologie

4 ani academici

Instruirea în domeniul metodologie cercetării la specialitate, elaborarea proectului de cercetare, avizarea etică a proectului, efectuarea cercetăr şi susţinerea tezei de doctor în medicină la specialitate.

Pregătirea pentru a putea pe viitor a efectua o cercetare în domeniu fără supravegherea conducătorului ştiinţific.

Direcţii de cercetare:

-   Etiologia, patogenia, diagnosticul, tratamentul şi profilaxia maladiilor psihice: depresiilor, epilepsiei, neurozelor, tulburărilor de personalitate, tulburărilor psihice datorate utilizarii substanţelor psihoactive, tulburărilor psihosomatice şi somatoforme la adulţi şi copii, metodelor psihoterapice;

-   Metode biologice de tratament: farmacoterapia, terapia electrocon- vulsivă, insulinoterapia;

-   Metode psihoterapeutice de tratament: sugestivă, bivihiorală, cognitivă, comportamentală, psihoanalitică;

-   Reabilitarea comunitară şi specializată a bolnavilor psihici;

-   Evaluarea psihiatrico-legală .

321.07 Ftiziopneumologie

4 ani academici

Instruirea în domeniul metodologie cercetării la specialitate, elaborarea proectului de cercetare, avizarea etică a proectului, efectuarea cercetăr şi susţinerea tezei de doctor în medicină la specialitate.

Pregătirea pentru a putea pe viitor a efectua o cercetare în domeniu fără supravegherea conducătorului ştiinţific.

Direcţii de cercetare:

-   Epidemiologia, depistarea, diagnosticul, profilaxia, tratamentul Tuberculozei;

-   Pulmonare şi extrarespiratorii (uro-genitale, osoase, a siatemului nervos, oculară limfoganglionară, cutanată,). Diagnosticul, tratamentul şi profilaxia bolilor pulmonare nespecifice;

-   Metodele terapeutice şi chirurgicale de tratament al tuberculozei şi bolilor pulmonare nespecifice;

-   Metodele depistării, profilaxiei şi diagnosticului tuberculozei şi bolilor pulmonare nespecifice.

321.08 Dermatologie si venerologie

4 ani academici

Instruirea în domeniul metodologie cercetării la specialitate, elaborarea proectului de cercetare, avizarea etică a proectului, efectuarea cercetăr şi susţinerea tezei de doctor în medicină la specialitate.

Pregătirea pentru a putea pe viitor a efectua o cercetare în domeniu fără supravegherea conducătorului ştiinţific.

Direcţii de cercetare:

-   Dermatoze infecţioase şi parazitare; – Tuberculoză cutanată; – Lepră;

-   Viroze cutanate; – Dermatoze provocate de paraziţi animali;

-Micoze cutaneo-mucoase; – Manifestări cutanate determinate de factori fizici; – Dermatoze profesionale; – Noţiuni generale de imunologie;

-   Noţiuni generale de alergie; – Manifestări cutanate alergice;

-   Eritem exudativ polimorf. Sindrom Stevens-Johnson; – Pitiriazis rozat Gibert; – Boli ale ţesutului conjunctiv;  - Boli buloase;

-   Manifestări cutanate ale insuficienţei venoase cronice;

-   Genodermatozele; – Dermatoze de origine necunoscută; – Limfoame cutanate; – Sarcoidoză; – Distrofii elastice ale pielii; – Discromii cutanate;

-   Sindrom seboreic; – Acnee rozacee;- Nevi; – Dermatoze precanceroase;

-   Tumori cutanate; – Sarcomul Kaposi;- Dermatoze paraneoplazice;

-   Manifestări cutanate asociate diabetului zaharat Afecţiuni ale părului şi unghiilor; – Afecţiuni ale mucoasei bucale; – Afecţiuni transmise pe cale sexuală, inclusiv manifestări cutanate (asociate) în SIDA;

-   Principii generale de chirurgie dermatologică; – Metode complementare în chirurgia dermatologică;  – Efectuarea manoperelor medicale.

321.09 Boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală

4 ani academici

Instruirea în domeniul metodologie cercetării la specialitate, elaborarea proectului de cercetare, avizarea etică a proectului, efectuarea cercetăr şi susţinerea tezei de doctor în medicină la specialitate.

Pregătirea pentru a putea pe viitor a efectua o cercetare în domeniu fără supravegherea conducătorului ştiinţific.

Direcţii de cercetare:

-   Studierea aspectelor şi particularităţilor clinice a diferitor maladii infecţioase şi parazitare (infecţii şi parazitoze intestinale, respiratorii, transmisibile şi a tegumentelor lezate);

-   Elucidarea unor aspecte patogenice a bolilor infecţioase şi parazitare;

-   Perfecţionarea principiilor şi metodelor de diagnostic şi diagnostic diferenţial în bolile infecţioase şi parazitare;

-   Studierea statusului imun în boli infecţioase şi parazitare;

-   Elaborarea şi implementarea în practica medicală a unor noi remedii de tratament a bolilor infecţioase şi parazitare;

-   Cercetarea complicaţiilor în maladiile infecţioase şi parazitare;

-   Perfecţionarea dispensarizării convalescenţilor după suportarea bolilor infecţioase şi parazitare.

321.10 Hematologie și hemotransfuzie

4 ani academici   

Instruirea în domeniul metodologie cercetării la specialitate, elaborarea proectului de cercetare, avizarea etică a proectului, efectuarea cercetăr şi susţinerea tezei de doctor în medicină la specialitate.

Pregătirea pentru a putea pe viitor a efectua o cercetare în domeniu fără supravegherea conducătorului ştiinţific.

Direcţii de cercetare:

-   Etiologia, patogenia, diagnosticul, tratamentul şi profilaxia anemiilor ereditare şi dobândite;

-   Etiologia, patogenia, diagnosticul, tratamentul şi profilaxia leucemiilor şi limfoamelor maligne;

-   Etiologia, patogenia, diagnosticul, tratamentul şi profilaxia

dereglărilor hemostazei în patologiile diferitor sisteme ale organismului;

-   Determinarea indicaţiilor şi contraindicaţiilor de utilizare a remediilor transfuzionale;

-   Tactica tratamentului transfuzional în diferite procese patologice;

-   Profilaxia complicaţiilor posttransfuzionale;

-   Asigurarea securităţii şi inofensivităţii hemotransfuziilor;

-   Elaborarea metodelor de alternativă a hemotransfuziilor.

321.13 Chirurgie

4 ani academici

Instruirea în domeniul metodologie cercetării la specialitate, elaborarea proectului de cercetare, avizarea etică a proectului, efectuarea cercetăr şi susţinerea tezei de doctor în medicină la specialitate.

Pregătirea pentru a putea pe viitor a efectua o cercetare în domeniu fără supravegherea conducătorului ştiinţific..

Direcţii de cercetare:

-   Etiologia, patogenia, diagnosticul, tratamentul şi profilaxia maladiilor congenitale şi dobândite ale organelor cavităţii abdominale (tractului gastro-intestinal, ficatului şi căilor biliare, pancreasului) şi toracale (plămânilor, esofagului, pleurei, mediastinului, diafragmului);

-   Metodele chirurgicale de tratament a maladiilor sistemului endocrin;

-   Combustii şi degerături –patogenia şi tratamentul;

-   Infecţiile în chirurgie: şoc septic, septicemie, peritonită, distrucţie pulmonară bacterială, maladiile supurative ale pielii şi ţesuturilor moi;

-   Traumele organelor cave şi parenchimatoase;

-   Intervenţiile chirurgicale laparoscopice şi toracoscopice;

-   Patologia ficatului şi căilor biliare;

-   Pregătirea perioadei pre- şi postoperatorie.

321.14 Chirurgie pediatrică

4 ani academici

Instruirea în domeniul metodologie cercetării la specialitate, elaborarea proectului de cercetare, avizarea etică a proectului, efectuarea cercetăr şi susţinerea tezei de doctor în medicină la specialitate.

Pregătirea pentru a putea pe viitor a efectua o cercetare în domeniu fără supravegherea conducătorului ştiinţific.

Direcţii de cercetare:

-   Infecţia chirurgicală şi afecţiunile parazitare la copii;

-   Chirurgia reconstructivă a malformaţiilor congenitale şi afecţiunilor dobândite a organelor cavităţii abdominale (tubul digestiv, pancreasul, ficatul şi căile biliare), toracice (plămânilor, esofagului, pleurei, mediastinului, diafragmului) şi sistemului urinar;

-   Metode ortopedice şi chirurgicale de tratament al maladiilor congenitale şi dobândite ale aparatului locomotor inclusiv şi a coloanei vertebrale;

-Tratamentul chirurgical al leziunilor traumatice ale aparatului locomotor

-   Tumorile la copii;

-   Combustii şi degerături;

-   Anesteziologie şi reanimatologie;

-   Intervenţii chirurgicale endoscopice şi microscopice;

-   Afecţiuni neurochirurgicale: diagnosticul, tratamentul, recuperarea.

321.15 Obstetrică şi ginecologie

4 ani academici

Instruirea în domeniul metodologie cercetării la specialitate, elaborarea proectului decercetare, avizarea etică a proectului, efectuarea cercetării şi susţinerea tezei de doctor în medicină la specialitate.

Pregătirea pentru a putea pe viitor a efectua o cercetare în domeniu fără supravegherea conducătorului ştiinţific.

Direcţii de cercetare:

-   Elaborarea măsurilor de diagnostic precoce, prevenţie şi tratament oportun al complicaţiilor maladiilor genitale şi extragenitale în perioada reproductivă, perinatală şi infantilă;

-   Elaborarea măsurilor diagnostice şi curativ-profilactice a infecţiei intrauterine în perioada perinatală;

-   Elaborarea metodelor contemporane de diagnostic, profilaxie şi tratament a întreruperii intempestive a sarcinii;

-   Perfecţionarea măsurilor de diagnostic prenatal şi de profilaxie a naşterii copiilor cu maladii eriditare şi malformaţii congenitale:

-   Elaborarea metodelor contemporane de terapia intensivă a stărilor de urgenţă la mame şi nou-născuţi;

-   Evaluarea aspectelor contemporane de profilaxie şi tratament a maladiilor septico-purulente în obstetrică şi ginecologie;

-   Studierea tendinţelor fertilităţii generale şi specifice în republică cu elaborarea măsurilor de tratament a dereglărilor funcţiei reproductive;

-   Diagnosticul, profilaxia şi tratamentul dereglărilor climacterice la femei în pre- şi postmenopauză;

-   Aplicarea tehnologiilor moderne în perfecţionarea aspectelor tehnice, reducerea complicaţiilor şi păstrarea funcţiei reproductive în operaţiile obstetricale şi ginecologice;.

-   Studierea structurii, măsurilor de profilaxie, diagnostic şi tratament a patologiei ginecologice în perioada infantilă, juvenilă şi de adolescenţă.

321.16 Otorinolaringologie

4 ani academici

Instruirea în domeniul metodologie cercetării la specialitate, elaborarea proectului de cercetare, avizarea etică a proectului, efectuarea cercetăriişi susţinerea tezei de doctor în medicină la specialitate.

Pregătirea pentru a putea pe viitor a efectua o cercetare în domeniu fără supravegherea conducătorului ştiinţific.

Direcţii de cercetare:

Etiologia, patogenia, diagnosticul, tratamentul şi profilaxia maladiilor congenitale şi dobîndite ale nasului, sinusurilor paranazale, faringelui, laringelui, urechilor, trahei, bronhiilor şi a esofagului;

-   Metodele otorinolaringologice (medicale şi chirurgicale) de tratament a căilor respiratorii superioare şi a urechilor;

-   Traumatismele în ORL. Diagnosticul şi tratamentul;

-   Sinusitele acute şi cronice, recidivante la copii;

-   Tonsilita cronică. Diagnosticul, tratamentul. Complicaţiile. Profilaxia;

-   Corpii străini ai căilor respiratorii şi a esofagului. Tratamentul;

-   Stenozele laringelui. Diagnosticul. Tratamentul. Profilaxia;

-   Papilomatoza laringelui. Etiologia. Patogenia Diagnosticul. Tratamentul

-   Paraleziile laringelui. Tratamentul Profilaxia;

-   Tumorile benigne şi factorii de risc în apariţia tumorilor maligne ale laringelui;

-    Diagnosticul şi tratamentul;

-   Otitele acute, cronice, recidivante la adulţi şi la copii, otitele exsudative.

321.17 Oftalmologie

4 ani academici

 Instruirea în domeniul metodologie cercetării la specialitate, elaborarea proectului de cercetare, avizarea etică a proectului, efectuarea cercetăr şi susţinerea tezei de doctor în medicină la specialitate.

Pregătirea pentru a putea pe viitor a efectua o cercetare în domeniu fără supravegherea conducătorului ştiinţific.

Direcţii de cercetare:

-   Etiopatogenia, diagnosticul, tratamentul (conservativ şi microchirurgical) al contuziilor oculare;

-   Glaucomul secundar – probleme de etiopatogenie, manifestări clinice, tratament (conservativ, microchirurgical, laser);

-   Maladii inflamatorii, degenerative şi vasculare ale globului ocular – etiopatogenia, clinica, tratamentul (conservativ, microchirurgical şi laser)

-   Maladii ale sistemului lacrimal (tratament microchirurgical);

-   Probleme de cataractogeneză.;

-   Modificări oculare în diabet, sarcină, sinusite, probleme de monitorizare tratament medicamentos, laser şi chirurgical.

321.18 Ortopedie si traumatologie

4 ani academici

Instruirea în domeniul metodologie cercetării la specialitate, elaborarea proectului de cercetare, avizarea etică a proectului, efectuarea cercetăr şi susţinerea tezei de doctor în medicină la specialitate.

Pregătirea pentru a putea pe viitor a efectua o cercetare în domeniu fără supravegherea conducătorului ştiinţific.

Direcţii de cercetare:

-   Etiologia, patogenia, diagnosticul, tratamentul şi profilaxia maladiilor congenitale şi dobândite ale locomotorului;

-   Profilaxia, diagnosticul si tratamentul traumatismelor locomotorului;

-   Combustii şi degerături –patogenia şi tratamentul;

-   Infecţiile: şoc septic, septicemie, osteomielită, osteită, infecţiile nosocomiale şi infecţia plăgilor;

-   Profilaxia, diagnosticul şi tratamentul afecţiunilor inflamatorii, distrofice, degenerative, posttraumatice sau tumorale ale locomotorului;

-   Intervenţiile chirurgicale artroscopice;

-   Intervenţii chirurgicale microscopice la locomotor;

-   Endoprotezarea;

-   Protezarea si ortezarea locomotorului.

321.19 Anesteziologie și terapie intensivă

4 ani academici

Instruirea în domeniul metodologie cercetării la specialitate, elaborarea proectului de cercetare, avizarea etică a proectului, efectuarea cercetăr şi susţinerea tezei de doctor în medicină la specialitate.

Pregătirea pentru a putea pe viitor a efectua o cercetare în domeniu fără supravegherea conducătorului ştiinţific.

Direcţii de cercetare:

Examinarea şi pregătirea preanestezică a pacientului. Aprecierea gradului de risc anestezico-chirurgical. Medicaţia preanestezică.

Procedeele de a face pacientul insensibil la durere in timpul intervenţiilor chirurgicale. Anestezia generală. Anestezia loco-regională. Analgezia. Hipnoza. Blocada neuro-vegitativă. Miorelaxarea şi ventilaţia mecanică continuă. Menţinerea funcţiilor vitale în timpul actului operator şi anestezic. Monitoringul.

-   Tratamentul durerii; – Aplicarea metodilor specifice de terapie intensivă;

-   Stările critice ale organizmului; – Insuficienţa pulmonară acută;

-   Insuficienţa cardio-vasculară acută; – Stopul cardio-respirator. Resuscitarea cardio-respiratorie şi cerebrală; – Insuficienţa hepatică acută;

-   Insuficienţa renală acută. Sindromul hepato-renal; – Dereglările echilibrului acido-bazic; – Dereglările echilibrului hidro-salin; – Terapia lichidiană. Nutriţia parenterală în ATI; – Şocul; – Comele; – Terapie intensivă în toxicologie; – Tehnologii moderne în ATI; – Îngrijirea clinică a bolnavului inconştient.

321.20 Oncologie si radioterapie

4 ani academici

Instruirea în domeniul metodologie cercetării la specialitate, elaborarea proectului de cercetare, avizarea etică a proectului, efectuarea cercetăr şi susţinerea tezei de doctor în medicină la specialitate.

Pregătirea pentru a putea pe viitor a efectua o cercetare în domeniu fără supravegherea conducătorului ştiinţific.

Direcţii de cercetare:

Cercetările ştiinţificce în domeniul oncologiei se efectuiază în următoarele direcţii:

-   Cercetări fundamentale în problemele profilaxiei primare (mecanismele cancerogenezei, epidemiologiei, genetica cancerului, factorii de risc, factorii fizici, chimici, biologici, fonul radioactiv, tutunăritul, industria de ciment, asbest, stresul);

-   Cercetări aplicative:

-   reforma sistemului serviciului oncologic în R.M. (evidenţa statistică);

-   diagnosticul şi tratamentul activ al proceselor precanceroase (cu confirmare morfologică);

-   depistarea şi diagnosticul precoce a cancerului;

-   tratamentul adecvat specializat chirurgical cu evidenţa pre- şi postoperatorie, radiologic, chimioterapeutic, combinat şi complex cu aplicarea metodelor fizice (hipertermia, criodestrucţia, lazerodestrucţia etc.);

-   perfectarea gradelor de invalidizare şi reabilitarea bolnavilor oncologici

-   tratamentul paliativ.

321.21 Neurochirurgie

4 ani academici

Instruirea în domeniul metodologie cercetării la specialitate, elaborarea proectului de cercetare, avizarea etică a proectului, efectuarea cercetăr şi susţinerea tezei de doctor în medicină la specialitate.

Pregătirea pentru a putea pe viitor a efectua o cercetare în domeniu fără supravegherea conducătorului ştiinţific.

Direcţii de cercetare:

- Patologia sistemului nervos periferic Leziunile traumatice ale nervilor periferici. Tumorile nervilor periferici. Leziunile degenerative spinale: hernia discală, spondiloza;

-   Traumatismul sistemului nervos Traumatismele cranio-cerebrale. Traumatismele vertebromedulare. Politraumatismele;

-   Tumorile vertebromedulare;

-   Afecţiuni cerebrovasculare cu implicaţii neurochirurgicale;

-   Malformaţii vasculare spinale;

-   Supuraţiile chirurgicale endocraniene;

-   Parazitozele cerebrale;

-   Malformaţiile congenitale ale sistemului nervoscentral şi ale învelişului osos Tratamentul chirurgical al epilepsiei;

-   Tratamentul chirurgical al tulburărilor de tonus şi de mişcare Tratamentul chirurgical al maladiei Parkinson şi altor maladii a sistemului extrapiramidal. Psihochirurgia, tratamentul steriotaxic;

-   Tratamentul chirurgical al durerii.

321.22 Urologie și andrologie

4 ani academici

Instruirea în domeniul metodologie cercetării la specialitate, elaborarea proectului de cercetare, avizarea etică a proectului, efectuarea cercetăr şi susţinerea tezei de doctor în medicină la specialitate.

Pregătirea pentru a putea pe viitor a efectua o cercetare în domeniu fără supravegherea conducătorului ştiinţific.

Direcţii de cercetare:

-   Etiologia, patogenia, diagnosticul, tratamentul şi profilaxia urolitiazei. Aplicarea metodelor endourologice în tratamentul litiazei urinare;

-   Patologia prostatei. Diagnosticul, patogenia şi tratamentul. Chirurgia miniinvazivă transuretrală endoscopică în tratamentul afecţiunilor prostatei;

-   Diagnosticul şi tratamentul diferenţiat al stricturilor de uretră;

-   Incontinenţa de urină la femei;

-   Inflamaţiile şi infecţiile nespecifice ale rinichilor, vezicii urinare şi a organelor genitale masculine;

-   Andrologia şi sexopatologia;

-   Tumorile renale, ureterale şi a vezicii urinare. Aplicarea tratamentului endourologic.

-   Insuficienţa renală acută (diagnosticul, patogeneza, tratamentul diferenţiat). Tratamentul extracorporeal al isuficienţei renale acute (hemodializa, dializa peritoneală, hemosorbţia, hemofiltrarea, hemodiafiltratrea);

-   Insuficienţa renală cronică. Tratamentul contemporan al insuficienţei renale cronice terminale (hemodializa, dializa peritoneală, hemofiltrarea, etc.);

-   Patologia pacientului dializat.

-   Transplantul renal. Diagnosticul şi tratamentul complicaţiilor rinichiului transplantat.

322.01 Pediatrie și neonatologie

4 ani academici

Instruirea în domeniul metodologie cercetării la specialitate, elaborarea proectului de cercetare, avizarea etică a proectului, efectuarea cercetăr şi susţinerea tezei de doctor în medicină la specialitate.

Pregătirea pentru a putea pe viitor a efectua o cercetare în domeniu fără supravegherea conducătorului ştiinţific.

Direcţii de cercetare:

-   Etiologia, patogenia, diagnosticul precoce şi profilaxia maladiilor congenitale şi dobândite ale diferitelor organe interne la copii;

-   Elaborarea metodelor contemporane de terapie intensivă a stărilor de urgenţă la copii;

-   Diagnosticul precoce, profilaxia şi pronosticarea patologiei cronice la copii în dependenţă de factorii de risc negativ;

-   Elaborarea măsurilor diagnostice şi curativ-profilactice a maladiilor alergice la copii;

-   Elaborarea aspectelor contemporane de prevenţie şi tratament al maladiilor cronice gastrointestinale, rinourinare, cardiace şi pulmonare la copii;

-   Studierea aspectelor generale şi specifice regionale în formarea patologiior la copii şi elaborarea măsurilor de prevenţie a lor;

-   Elaborarea măsurilor diasnostice şi curativ-profilactice a infecţiilor respiratorii la copii;

-   Aplicarea tehnologiilor şi metodelor moderne în diagnosticare şi tratamentul maladiilor la copii.

323.01 Stomatologie

4 ani academici

Instruirea în domeniul metodologie cercetării la specialitate, elaborarea proectului de cercetare, avizarea etică a proectului, efectuarea cercetăr şi susţinerea tezei de doctor în medicină la specialitate.

Pregătirea pentru a putea pe viitor a efectua o cercetare în domeniu fără supravegherea conducătorului ştiinţific.

Direcţii de cercetare:

-   Etiologia, patogenia, diagnosticul, tratamentul şi profilaxia afecţiunilor congenitale şi dobândite ale organelor cavităţii orale (dinţilor, parodonţiului, limbii, mucoasei cavităţii orale) şi regiunii maxilo-faciale ( buzelor, pielii feţei, maxilarelor, nervilor feţei, glandelor salivare);

-   Metodele de cercetare, tratament (conservator, chirurgical şi protetico- ortopedic) al pacienţilor maturi şi minori cu afecţiuni ale organelor şi sistemelor teritoriului oro-maxilo-facial şi cervical superior;

-   Metodele de diagnostic şi profilaxie ale afecţiunilor organelor şi sistemelor teritoriului oro-maxilo-facial;

-   Anestezia în intervenţiile orale şi maxilo-faciale, exceptând anestezia generală;

-   Caria dentară şi complicaţiile ei;

-   Afecţiunile mucoasei cavităţii orale şi ale parodonţiului;

-   Infecţia odontogenă şi complicaţiile ei;

-   Traumatismele teritoriului oro-maxilo-facial;

-   Tumorile benigne şi afecţiunile pseudotumorale ale teritoriului oro-maxilo-facial;

-   Malformaţiile congenitale şi dobândite ale teritoriului oro-maxilo-facial şi tratamentul lor ortodontic şi chirurgical;

-   Bolile articulaţiei temporo-mandibulare şi tratamentul lor ortopedic şi chirurgical;

-   Durerea în teritoriul oro-maxilo facial;

-   Reabilitarea medicală a aparatului dentomaxilar prin metode terapeutice, chirurgicale, ortopedice, de implantologie dentară.

-   Bazele chirurgiei estetice a feţe;

-   Profilaxia şi tratamentul afecţiunilor stomatologice la copii;

324.01 Radiologie și imagistică medicală

4 ani academici

Instruirea în domeniul metodologie cercetării la specialitate, elaborarea proectului de cercetare, avizarea etică a proectului, efectuarea cercetăr şi susţinerea tezei de doctor în medicină la specialitate.

Pregătirea pentru a putea pe viitor a efectua o cercetare în domeniu fără supravegherea conducătorului ştiinţific.

Direcţii de cercetare:

-   Diagnosticul imagistic al maladiilor organelor şi sistemelor organismului uman;

-   Evaluarea imagistică a tratamentului maladiilor organelor şi sistemelor organismului uman;

-   Studierea preparatelor radiofarmaceutice şi substanţelor de contrast;

-   Studierea efectelor nocive a radiaţiilor ionizante şi profilaxia lor;

-   Elaborarea noilor tehnologii şi metodologii de examinare în imagistica – edicală;

-   Elaborarea şi studierea metodelor imagisticei intervenţionale cu scop diagnostic şi terapeutic;

-   Elaborarea şi implementarea imagisticii medicale la nivel molecular.

331.02 Igienă

4 ani academici

Instruirea în domeniul metodologie cercetării la specialitate, elaborarea proectului de cercetare, avizarea etică a proectului, efectuarea cercetăr şi susţinerea tezei de doctor în medicină la specialitate.

Pregătirea pentru a putea pe viitor a efectua o cercetare în domeniu fără supravegherea conducătorului ştiinţific.

Direcţii de cercetare:

-   Problemele sănătăţii publice în relaţie cu calitatea factorilor de mediu (apei, aerului atmosferic, solului etc.);

-   Problemele sănătăţii angajaţilor în câmpul muncii în relaţie cu factorii mediului ocupaţional (fizici, chimici, biologici);

-   Aspectele nutriţiei raţionale, patologiei nutriţiologice, igienei alimentaţiei populaţiei;

-   Sănătatea copiilor, adolescenţilor şi tinerilor în relaţie cu factorii habituali, ocupaţionali din instituţiile preşcolare, preuniversitare şi universitare; – Toxicologia substanţelor  chimice din mediul industrial, agricol, de laborator, migraţia substanţelor toxice în natură, influenţa lor asupra sănătăţii şi profilaxia;

-   Elaborarea legislaţiei igienice, recomandărilor metodice, inclusiv a măsurilor de profilaxie;

-   Elaborarea şi perfecţionarea metodelor noi de supraveghere igienică a obiectivelor, a metodelor de investigaţii de laborator şi instrumentale;

-   Studiul şi implementarea aspectelor contemporane a monitoringului socio-igienic.

324.03 Diagnostic de laborator

4 ani academici

Instruirea în domeniul metodologie cercetării la specialitate, elaborarea proectului de cercetare, avizarea etică a proectului, efectuarea cercetăr şi susţinerea tezei de doctor în medicină la specialitate.

Pregătirea pentru a putea pe viitor a efectua o cercetare în domeniu fără supravegherea conducătorului ştiinţific.

Direcţii de cercetare:

-   Elaborarea şi perfecţionarea metodelor de diagnostic, recuperare şi profilaxie a maladiilor alergice şi imunopatologiei;

-   Studiul epidimiologiei, etiologiei, patogeniei maladiilor alergice şi imunopatologiei;

-   Elaborarea experimentală şi clinică a metodelor de tratament a maladiilor alergice şi imunopatologiei;

-   Cercetarea structurii şi funcţiei organelor, celulelor şi moleculelor sistemului imun (genomica şi proteomica);

-   Studiul mecanismelor imunităţii naturale şi dobîndite, hipersensibilitatăţii, proceselor autoimune, imunităţii de transplant şi toleranţei imonologice;

-   Studiul rolului sistemului imun în geneza, evoluţia şi finalizarea diferitor maladii (infecţioase, oncologice, alergice, imunohematologice, dermatologice cauzate de acţiunea razelor ionizante, etc.);

-   Studiul mecanismelor de dezvoltare şi formare a imunităţii la agenţii infecţioşi şi noninfecţioşi şi substanţele care posedă proprietăţi antigenice.

-   Elaborarea şi perfecţionarea preparatelor şi metodelor de imunoterapie în scopul restabilirii, reglării, substituirii temporare şi inhibiţiei sistemului imun în diferite maladii;

-   Studiul influenţei factorilor fizici, biologici şi chimici ai mediului ambiant asupra sistemul imun al oraganismului, sănătaţii individului şi populaţiei;

-   Elabolarea noilor remedii medicamentoase cu funcţii modulatoare asupra sistemului imun;

-   Biotehnologia în rezolvarea problemelor imunologiei şi alergologiei.

331.01 Epidemiologie

4 ani academici

Instruirea în domeniul metodologie cercetării la specialitate, elaborarea proectului de cercetare, avizarea etică a proectului, efectuarea cercetăr şi susţinerea tezei de doctor în medicină la specialitate.

Pregătirea pentru a putea pe viitor a efectua o cercetare în domeniu fără supravegherea conducătorului ştiinţific.

Direcţii de cercetare:

-   Legităţile procesului epidemic;

-   Cauzele, condiţiile şi mecanismul de formare a morbidităţii;

-   Metodele şi mijloacele de prevenire şi combatere a maladiilor; măsurile antiepidemice în situaţii excepţionale, principiile supravegherii epidemiologice a sănătăţii publice;

-   Particularităţile epidemiologice şi măsurile de prevenire şi antiepidemice în maladiile infecţioase şi neinfecţioase;

-   Particularităţile epidemiologice şi măsurile de prevenire şi antiepidemice în maladiile invazive (parazitare);

-   Factorii de risc antropurgici şi naturali, care influenţează sănătatea populaţiei;

-   Supravegherea epidemiologică în maladiile actuale pentru R.Moldova;

-   Modelarea şi pronosticarea situaţiilor epidemogene;

-   Diagnosticul epidemiologic în maladiile transmisibile şi netransmisibile

-   Desăvîrşirea măsurilor de dezinfecţie şi imunoprofilaxie;

-   Desăvîrşirea mijloacelor antibacteriene şi antifungice de tratament şi profilaxie;

-   Studierea materiei prime locale la depistarea substanţelor antibacteriene şi antifungice.

331.03 Medicina sociala si management

4 ani academici

Instruirea în domeniul metodologie cercetării la specialitate, elaborarea proectului de cercetare, avizarea etică a proectului, efectuarea cercetăr şi susţinerea tezei de doctor în medicină la specialitate.

Pregătirea pentru a putea pe viitor a efectua o cercetare în domeniu fără supravegherea conducătorului ştiinţific.

Direcţii de cercetare:

1. Sănătatea populaţiei:

-   Indicii medico-demografici: mişcarea naturală şi migraţia populaţiei;

-   Morbiditatea şi răspândirea (în cadenţa, prevalenţa) bolilor transmisibile şi nontransmisibile;

-   Invaliditatea şi invalidizarea;

-   Dezvoltarea fizică a populaţiei;

2. Organizarea asistenţei medicale populaţiei rurale şi urbane la diferite nivele:

-   Asistenţa medicală primară;

-   Asistenţa medicală urgentă;

-   Asistenţa medicală spitalicească;

-   Asigurările medicale;

3. Finaţarea sistemului de sănătate şi a instituţiilor medicale în particular;

4. Aspectele economice a sistemului de sănătate;

5. Calitatea şi eficienţa serviciilor medicale;

6. Managementul şi marketingul în ocrotirea sănătăţii;

7. Modul sănătos de viaţă;

8. Istoria medicini.

351.01 Medicină legală

4 ani academici

Instruirea în domeniul metodologie cercetării la specialitate, elaborarea proectului de cercetare, avizarea etică a proectului, efectuarea cercetăr şi susţinerea tezei de doctor în medicină la specialitate.

Pregătirea pentru a putea pe viitor a efectua o cercetare în domeniu fără supravegherea conducătorului ştiinţific.

Direcţii de cercetare:

-   Etiopatogenia morţii violente şi elaborarea criteriilor expertizei medico-legale;

-   Cercetări medico-legale ale fenomenelor sociale orientate împotriva sănătăţii, demnităţii şi vieţii omului;

-   Relaţiile dintre traumă şi bolile preexistente (influenţa bolilor preexistente în geneza morţii violente şi subite; aprecierea gradului de gravitate a leziunilor corporale la persoanele cu maladii preexistente traumei);

-   Morfogeneza traumei închise a toracelui prin acţiunea efortului dinamic şi static;

-   Caracteristica morfo-lezională a traumelor prin acţiunea diferitor agenţi vulneranţi;

-   Diagnosticul medico-legal al vechimii morţii;

-   Organizarea şi istoricul medicinii legale, deficienţele şi infracţiunile profesionale ale lucrătorilor medicali;

-   Caracteristica medico-legală a morţii subite.