Default Header Image

Informații pentru candidații la studii

Conform prevederilor Regulamentului cu privire la organizarea ciclului II ‒ studii superioare de master (HG nr. 464 din 28 iulie 2015) și Regulamentului de organizare a ciclului II – studii superioare de master, în Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova (aprobat prin decizia Senatului 2/15 din 27 februarie 2020) admiterea la programul de masterat Tehnologii moleculare în sănătate la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” se efectuează în bază de concurs.

 

La concursul de admitere pot participa deținătorii diplomei:

  • de licență,
  • de studii universitare integrate,
  • de masterat,
  • de studii superioare universitare,
  • ai actului de studii echivalent al studiilor efectuate în străinătate, recunoscute de către structura abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor din cadrul Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării.

 

Deţinătorii diplomelor de studii superioare universitare, de studii universitare integrate sau studii de master, care au beneficiat de instruire cu finanţare de la bugetul de stat, pot urma studiile la programul de masterat  Tehnologii moleculare în sănătate doar în bază de contract, cu achitarea taxei de studii.

 

Concursul de admitere se va efectua în baza următoarei formule:

MC = 0,3MEA + 0,7MAS, unde:

MC – media de concurs calculată ca medie ponderată;

MEA – media examenelor de absolvire;

MAS – media ani de studii.

Media de concurs se calculează până la sutimi, fără rotunjire.