Default Header Image

Informații pentru candidați

Admiterea se va efectua conform prevederilor Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014) și Hotărârii  Guvernului nr. 816 din 11 noiembrie 2015 “Cu privire la acordarea dreptului de organizare a studiilor superioare de doctorat instituţiilor de învăţământ superior, consorţiilor, parteneriatelor naţionale şi internaţionale”.

Pentru Școala Doctorală în domeniul Științe medicale au fost alocate 67 locuri cu finanţare de la bugetul de stat.

Concursul se organizează simultan pentru locurile finanţate de la buget şi pentru cele cu taxă. Admiterea la doctorat se face în bază de concurs, în condiţii de transparenţă.

Pentru participarea la concursul de admitere în doctorat, candidaţii vor prezenta următoarele acte:

 • cerere pe numele directorului ȘDDȘM  (Model cerere);
 • diploma de studii superioare cu suplimentul respectiv în original şi copie și de studii postuniversitare (masterat, rezidenţiat, secundariat clinic), pentru absolvenții USMF „Nicolae Testemițanu”. Absolvenții altor instituții de învățământ vor prezenta copiile legalizate notarial;
 • rezidenții ce participă la concurs prezintă adeverința ce atestă statutul lor de medic rezident;
 • scrisoare de  recomandare de la potențialul conducător de doctorat (abilitat cu dreptul de a conduce doctorat);
 • propunerea de proiect;
 • Curriculum Vitae (Model Europass);
 • fișa personală de evidență a cadrelor (Model fisa);
 • adeverința de la locul de muncă;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia lucrărilor ştiinţifice publicate (a brevetelor de invenţii);
 • 1 poză (3×4) imprimată;
 • recipisa care confirmă achitarea taxei  de înscriere la concursul de admitere;
 • declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetar la studii de doctorat (Model declarație);
 • declarația privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (Declaratie). 

Cetăţenii altor state şi apatrizii pot participa la concursul de admitere în doctorat, la taxă.

Ei depun suplimentar:

 • copia paşaportului;
 • certificatul eliberat de Ministerul Educaţiei din ţara de origine referitor la fiecare diplomă, care atestă autenticitatea diplomei, perioada de studii, valoarea academică a diplomei (nivelul ISCED), descrierea sistemului de notare;
 • certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de o instituție abilitată (cu excepția absolvenților din grupele române ale USMF „Nicolae Testemițanu”);
 • certificat de cazier judiciar;
 • asigurare medicală;

 

Taxa pentru înscrierea la Concursul de admitere în doctorat, conform prevederilor Deciziilor Senatului nr. 4/5 și 4/6 din 27.04.2023 și a Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională nr. 3/1 și 3/2 din 12.05.2023, Ordinelor nr. 135-A și 136-A din 19.05.2023 și Metodologiei privind organizarea și desfășurarea  concursului de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” pentru anul de studii 2023-2024 este:

- pentru cetățeni ai Republicii Moldova - 200 lei;

- pentru cetățeni internaționali și apatrizi - 50 €/ 60$ SUA.

 

Candidaţii la concurs vor depune actele personal, în incinta Şcolii doctorale din cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”,

pe adresa bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 165, et.2, bir. 225.

Telefon de contact: (022) 205 142.

 

Toate documentele anexate model vor fi completate în format electronic, imprimate și semnate.

Nu vor fi acceptate dosarele incomplete.

 

Programul de lucru al Comisiei de admitere:

Luni-Vineri, 9:00-17:00

Pauza 12:00-13:00

 

 

În atenția studenților-doctoranzi și a candidaților la studii superioare de doctorat, ciclul III

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării informează candidații la studii superioare de doctorat că obținerea unui grant doctoral, finanțat de la bugetul de stat, se realizează în strictă conformitate cu procedurile de selecție și admitere la studii superioare de doctorat, stabilite în limitele cadrului legal de către conducătorul de doctorat, prin consultare cu Consiliul Școlii doctorale.

Cuantumul taxei de înscriere la concursul de admitere este stabilit de instituţia de învăţământ în baza metodologiei proprii, publicate pe pagina web oficială a instituţiei.

Perceperea de la candidații la studii superioare de doctorat a unor taxe suplimentare în vederea obținerii granturilor doctorale finanțate de la bugetul de stat este calificată drept ILEGALĂ.

În cazul în care ați semnalat o situație de percepere a unor taxe nejustificate și care depășesc cadrul legal, va rugăm să sesizați on-line Centrul Național Anticorupție la www.cna.md sau la numărul de telefon 080055555.

Utilizarea resurselor financiare ale granturilor doctorale sau a taxelor de studii pentru alte activităţi decât cele aferente derulării programului de studii doctorale pentru poziţiile de studenţi-doctoranzi, pentru care au fost obținute granturile doctorale sau colectate taxele de studii, ESTE STRICT INTERZISĂ.

Conducătorul de doctorat are obligația de a prezenta studentului-doctorand, odată la 6 luni, modul în care au fost utilizate resursele financiare din grantul doctoral sau taxa de studii.

În cazul în care ați descoperit derogări de la aceste prevederi legale, sunteți rugați să sesizați Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.