Cercetari Header image

Valeriu Fala – susţinerea tezei de doctor habilitat în științe medicale

Data
Pavel Godoroja, Ion Lupan, Valeriu Rudic

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în științe medicale

Pretendent: Valeriu Fala

Consultanți ştiinţifici Pavel Godoroja, Ion Lupan, Valeriu Rudic

Consiliul ştiinţific specializat DH 50.323.01 – 06

Tema tezei ”Tratamentul complex la pacienții cu parodontită cronică și edentații”

Specialitatea 323.01 – Stomatologie

Data 18.11.2015

Ora 14:00

Local: USMF „Nicolae Testemiţanu” (Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165)

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului

 

 1. Fala V. BioR – Baza optimizării proceselor de regenerare tisulară. Chișinău: Tipografia „Sirius”, 2014, 256 p.
 2. Фала В. Функциональная диагностика – основа направленной терапии. В: «Дент-Арт». Полтава, Украина, 2011, №3, с.8-29. ISSN 1999-5778.
 3. Pahontu E., Fala V., Gulea A. et. al. Synthesis and Characterization of Some New Cu(II), Ni(II) and Zn(II) Complexes with Salicylidene Thiosemicarbazones: Antibacterial, Antifungal and in VitroAntileukemia Activity. In: Molecules. Basel, Elveția, 2013, vol. 18, p. 8812-8836. ISSN 1420-3049. Impact factor 2.13.
 4. Fala V. Внедрение концепции «последовательной дизоклюзии с клыковой доминантой» в рестaврационной терапии прямым методом. În: Medicina Stomatologică. Chișinău, 2011, nr. 3 (20), p. 16-37. Cat. C. ISBN 978-9975-52-006-5.
 5. Fala V., Burlacu V. Axiografia – principiul de bază al optimizării ocluziei. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale. Chișinău, 2012, nr. 2(34), p. 59-71. Cat. B. ISSN 1857-0011.
 6. 6.      Fala V. Corelația indicilor cantitativi ai membranei Schneider, indentației și manifestărilor clinice ale parodontitei cronice (opțiuni diagnostice). În: Medicina alternativă. Fiziologie clinică și metode de tratament. Chișinău, 2014, nr. 3, p. 15-22, Cat. B. ISSN 1857-0844.
 7. Lacusta V., Fala V. Conceptul parodontita-organ (cord)-țintă – o nouă paradigmă în medicina parodontală. În: Medicina alternativă. Fiziologie clinică și metode de tratament. Chișinău, 2014, nr. 3, p. 23-38. Cat. B. ISSN 1857-0844.
 8. Fala V. Etiopatogenia afecțiunilor parodontale (interacțiunea sistemelor stomatognat-extrastomatognate). În: Medicina alternativă. Fiziologie clinică și metode de tratament. Chișinău, 2014, nr. 3, p. 42-53. Cat. B. ISSN 1857-0844.
 9. Fala V. Diagnosticul și tratamentul afecțiunilor parodontale cronice. În: Medicina alternativă. Fiziologie clinică și metode de tratament. Chișinău, 2014, nr. 3, p. 53-60. Cat. B. ISSN 1857-0844.
 10. Lupan I., Fala V., Bolun R. Diagnosticul și tratamentul implanto-protetic al edentației. În: Medicina alternativă. Fiziologie clinică și metode de tratament. Chișinău, 2014, nr. 3, p. 60-70. Cat. B. ISSN 1857-0844.
 11. Lacusta V., Lupan I., Fala V. Paradigma medicinii integrative în parodontologia modernă. În: Akademos. Revistă de știință, inovare, cultură și artă. Chișinău, 2015, nr. 2 (37), p. 94-98. Cat. B. ISSN 1857-0461.

Rezumatul tezei

1. Problematica abordată. Optimizarea tratamentului complex al parodontitei cronice, edentației parțiale și celei totale se bazează pe diagnosticul multidisciplinar cu acțiune terapeutică complexă la nivelul sistemului stomatognat (1), stării generale a organismului (2), dereglărilor metabolice asociate cu procesele patologice parodontale (3), organelor parodontită-țintă (4).

2. Conţinutul de bază al tezei. Teza este expusă pe 200 pagini de text imprimat, include: introducere, 6 capitole, concluzii, recomandări, ilustrată cu 58 figuri și 48 tabele, bibliografie cu 375 referințe, adnotări în limbile română, engleză, rusă, 2 anexe.

3. Principalele rezultate obţinute.

A fost demonstrată existența anumitor interconexiuni patogene între gradul de indentație (proeminare) în sinusul maxilar, gravitatea parodontitei cronice generalizate și modificările cantitative (grosimea) ale membranei Schneider. În baza studiilor clinice in vivo și experimentale in vitro au fost evidențiate și sistematizate particularitățile de acțiune a preparatului BioR® la nivel metabolic: acțiune antioxidantă, antiradicalică, membranostabilizantă, lizozomotropă, de menținere a echilibrului proteaze/antiproteaze și a metabolismului mineral-osos. În premieră a fost argumentat conceptul parodontită–organ–țintă (cord), ce reflectă manifestările clinice și preclinice, conexiunile patogene bidirecționale/multidirecționale bacteriene, toxice, neurogene, metabolic-umorale dintre procesul patologic parodontal și dereglările ischemice în miocard. Pentru prima dată au fost evidențiate particularitățile de modificare a membranei Schneider în corelație cu indicii de osteodensitate și procesele de resorbție osoasă după intervenția chirurgicală de elevare a planșeului sinuzal. A fost elaborată și brevetată optimizarea procesului de reabilitare funcțional-estetică a ocluziei, cu restabilirea personalizată a parametrilor ocluzali și celor mandibulocranieni la pacienții cu edentație parțială sau totală, în funcție de rezultatele diagnosticului funcțional al sistemului stomatognat. În premieră, a fost elaborat conceptul parodontită–organ–țintăreferitor la optimizarea tratamentului parodontitei cronice generalizate și a edentației, în baza diagnosticului multidisciplinar și tratamentului complex, la nivelul sistemului stomatognat, stării generale a organismului, metabolismului și activității organelor-țintă.