Cercetari Header image

Sergiu Cerlat – susţinerea tezei de doctor în științe farmaceutice

Data
Veaceslav Gonciar, dr. hab. șt. med., profesor universitar (farmacologie, farmacologie clinică)

Pretendent: Cerlat Sergiu

Conducător ştiinţific: Veaceslav Gonciar, dr. hab. șt. med., profesor universitar (farmacologie, farmacologie clinică).

Consultant ştiinţific: Valentin Gudumac, dr. hab. șt. med., profesor universitar (biochimie medicală). 

Consiliul ştiinţific specializat: D-50 314.01-02 din cadrul Instituţiei Publice Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova

Tema tezei: PARTICULARITĂŢILE  FARMACOLOGICE  ALE  ENOXILULUI

Specialitatea: 314.01 –Farmacologie, farmacologie clinică

Data:  30 ianuarie 2015,

Ora:  14:00

Local: IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, Sala de conferințe, bir. 205 (or. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 165).

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

  1. Gonciar V., Cerlat S. Studiul toxicității preparatului Enoxil. În: Produse vinicole secundare. Sub red. Duca Gh. Chişinău, Î.E.P. Știința, 2011, p. 184-206. (Monografii colective)
  2. Gonciar V., Cerlat S. Particularitățile farmacologice ale Enoxilului. În: Enoxil – preparat ecologic pentru sănătatea omului. Coordonatori: Lupașcu T., Duca Gh., Gonciar V. Chișinău, Tipografia AȘM, 2012, p. 85-132. (Monografii colective)
  3. Cerlat S., Golovei D. Regenerative Qualities of the Enothanin. În: Curierul Medical. Ediţie specială. Chişinău, 2006, p.117.
  4. Cerlat S.. Utilizarea Enoxilului în tratamentul ulcerului gastric. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. Chişinău, 2010, Nr. 1(24), p. 68-71.
  5. Черлат С.Н., Гончар В.И. Антибактериальная активность эноксила у больных с термическими ожогами. В: Клиническая фармакология и фармакотерапия заболеваний в свете доказательной медицины. Материалы VII Всеукраинской научно-практической конференции с международным участием по клинической фармакологии. Винница, Украина, 2013, c.34-38.

Rezumatul tezei

1. Problematica abordată: determinarea particularităților farmacologice ale substanței Enoxil, enotanin modificat chimic. Drept Obiective au fost: evaluarea toxicităţii acute și cronice, inofensivității, activității antimicrobiene, regeneratoare şi citoprotectoare; aprecierea eficacităţii preclinice şi clinice în tratamentul combustiilor.

2. Conţinutul de bază al tezei: S-au obţinut date noi referitoare la toxicitatea, inofensivitatea și influența asupra parametrilor hematologici și biochimici ai sângelui și asupra celor histologici ai organelor de importanță vitală. Au fost demonstrate activitățile antibacteriană şi antifungică superioare față de cele ale taninului standardizat. S-a stabilit eficacitatea Enoxilului în tratamentul plăgilor, combustiilor și ulcerului gastric prin regresarea mai rapidă a leziunilor, micşorarea numărului de complicaţii şi a perioadei de vindecare.

3. Principalele rezultate obţinute: Cercetările efectuate permit implementarea noului preparat, de origine autohtonă, cu acţiuni antibacteriană şi antifungică concomitentă mai pronunţate decât ale taninului în calitate de remediu regenerator pentru tratamentul plăgilor, combustiilor şi ulcerelor gastrice. S-a elaborat monografia preparatului Enoxil cu posibilitatea producerii lui de către companiile farmaceutice autohtone.