Cercetari Header image

Serghei Suman– susținerea tezei de doctor habilitat în științe medicale

Data
Topor Boris, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

Competitor: Suman Serghei, dr. şt. med., conf. univ.

Consultant științific: Topor Boris, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

Consiliul Ştiinţific Specializat: DH 50.311.01-01 – Anatomia omului, instituit prin ordinul preşedintelui Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare nr.182/C.Ș.S.1 din 01.06.2015, abilitat cu dreptul de a organiza susţinerea publică a tezei de doctor habilitat în științe medicale a competitorului Suman Serghei.

Componenţa Consiliului Ştiinţific Specializat:

Ștefăneț Mihailpreşedinte, dr. hab. şt. med., prof. univ., Om Emerit al Republicii Moldova

Catereniuc Iliasecretardr. hab. şt. med., prof. univ.

Zota Ieremia, dr. hab. şt. med., prof. univ., membru cor. al AȘM, Om Emerit al Republicii Moldova

Baciu Gheorghe, dr. hab. şt. med., prof. univ.

Haidarlî Ion, dr. hab. şt. med., prof. univ.

Fruntașu Nicolae, dr. hab. şt. med., prof. univ.

Rîvneac Victor, dr. hab. şt. med., prof. univ.

Cazacov Vladimir, dr. hab. şt. med., conf. univ.

Referenţi oficiali:

Ispas Alexandru – dr. şt. med., prof. univ. (București, România)

Slobodean Olexandr – dr. hab. şt. med., prof. univ. (Cernăuți, Ucraina)

Rojnoveanu Gheorghe – dr. hab. şt. med., prof. univ.

Tema tezei: „Patternul morfofuncțional și semnificațiile clinice ale complexului coledocopancreaticoduodenal”

Specialitatea: 311.01 – Anatomia omului

Data: 06 iulie 2015

Ora: 14:00

Local: IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, bir. 205 (MD – 2004, Chişinau, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165).

Principalele publicații științifice la tema tezei ale autorului: În baza tezei au fost publicate: o monografie, 55 de lucrări științifice, inclusiv 21 articole și 7 teze naționale, 27 peste hotare, 32 fără coautori. Au fost obținute: 3 certificate cu drept de autor, 5 brevete de invenție, 10 certificate de inovator și 6 acte de implementare în practică a metodelor și rezultatelor obținute.

Rezumatul tezei

  1. 1.                  Problema abordată: Actualele cercetări au prevăzut efectuarea unui studiu complex, aprofundat al raporturilor structural-funcționale și topografice ale componentelor complexului coledocopancreaticoduodenal la om în aspect aplicativ.
  2. 2.                  Conținutul de bază al tezei: Teza este expusă pe 224 pagini şi conţine rezumatele în limbile română, rusă și engleză, lista abrevierilor, introducere, șase capitole de cercetări proprii, sinteza rezultatelor obţinute, concluzii generale şi recomandări practice, bibliografie (465 de surse). Materialul tezei este ilustrat cu 14 tabele şi 55 de figuri, 10 anexe.
  3. Principalele rezultate obținute:  A fost elaborată o modalitate nouă de obținere a modelelor gipsate ale duodenului uman care permite stabilirea, cu o precizie înaltă, a valorilor parametrilor liniari, de volum și a altor indicatori care se referă la organul vizat. Informația obținută prin metoda în cauză prezintă un suport valoros în studiile morfologice ale organelor cavitare la nivel macroscopic și mezoscopic. S-a propus o metodă nouă care facilitează confecționarea pieselor anatomice prin macerarea țesuturilor moi, precedată de injectarea masei plastice, ușor autosolidificabile, în lumenul organelor cavitare. Prin diferite metode, s-au stabilit valorile parametrilor morfometrici ai constituentelor complexului duodenobiliopancreatic: duodenul, coledocul, canalele eliminatorii pancreatice – principal și accesoriu. Pe material autohton, s-au stabilit frecvența și variațile sediului papilelor duodenale – mare și mică, în raport cu segmentele duodenului, cât și prin stabilirea distanței dintre pilor și fiecare dintre papilele duodenale, în linie dreaptă. Pe modele gipsate și pe material cadaveric, fixat în soluție de formol, s-a stabilit rata formelor duodenului uman: arcuată, inelară, angulară, sigmoidă. Informația a fost confruntată cu datele obținute prin CPGRE. Rezultatele obținute pe material cadaveric au fost confruntate cu informație anatomo-radiografică obținută prin explorări clinice – CPGRE. Au fost determinate valorile indicilor liniari ai segmentelor coledocului: supraduodenal, retroduodenal, retropancreatic și intramural, unde s-a pus accent pe noțiunea „segmente terminale” ale canalelor biliar comun și pancreatice – Wirsung, Santorini. În premieră s-a întreprins un studiu riguros al capacităților rezistențional-deformative ale pereților duodenului uman, coledocului, CPP. Este vorba despre următorii parametri: forța de rupere a probelor supuse cercetărilor, rezistența limită, extensia maximă și coeficientul rigidității lor (modulul lui Young). La realizarea studiului tensometric s-a ținut cont de segmentele duodenului: orizontal superior, descendent, orizontal inferior și ascendent, unde probele au fost decupate în sens logitudinal și transversal, în raport cu axul mare al organului, pentru a fi supuse solicitărilor mecanice unidirecționale. Rezistența pereților duodenului, inclusiv ai bulbului duodenal și a pilorului, a fost stabilită și prin probe decupate sub formă de inele. Astfel, cercetările permit a pune la dispoziția cititorului informație amplă referitor la proprietățile biomecanice ale componentelor principale ale complexului BPD la om. S-au stabilit zonele de minimă rezistenă ale pereților duodenului și coledocului la creșterea presiunii intralumenale prin introducerea aerului. În prealabil extremele proximală și distală ale duodenului și coledocului se ligaturează. În așa mod, s-a efectuat un studiu complex anatomotopografic, morfometric și tensometric (cu stabilirea locurilor de rupere prin majorarea presiunii intralumenale) al componentelor complexului duodenobilipancreatic la om. Datele obținute în actualele cercetări aprofundează cunoașterea morfologiei și stereometriei elementelor constituente ale complexului DBP la om.