Cercetari Header image

Octavian Sajen, susținerea tezei de doctor în științe medicale

Data
Constantin Spînu, dr. hab. șt. med., profesor universitar, Laureat al Premiului Național, Om Emerit (epidemiologie)

Pretendent: Octavian Sajen

Conducător/consultant ştiinţific: Constantin Spînu, dr. hab. șt. med., profesor universitar, Laureat al Premiului Național, Om Emerit (epidemiologie)

Consiliul ştiinţific specializat: D-50.331.01-02 din cadrul Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova

Tema tezei: Particularitățile epidemiologice ale hepatitei virale C în grupurile cu risc        sporit de infectare

Specialitatea 331.01 – Epidemiologie

Data:15 mai 2015

Ora:12:00

Local: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, Sala de Conferințe, bir. 205 (or. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 165).

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului (se indică monografiile,
articolele ştiinţifice în reviste ştiinţifice de profil)

  1. Hepatite virale și HIV (aspecte etiologice, epidemiologice, clinice, diagnostic de laborator, tratament și profilaxie) (Spînu C., Holban T., Sajen O. și alții), monografie, Tipografia AȘM. Chișinău, 2013. 296 pag., 300 ex.
  2. Sajen O., Spînu C. Particularitățile epidemiologice ale hepatitei virale C în grupele cu risc sporit de infectare, măsuri de supraveghere și răspuns.  J. Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină, 2(47), Chișinău 2013, pag. 54-60.
  3. Sajen O. Evaluarea impactului social produs de infecția cu virusul hepatitei C în baza indicatorului DALY, în revista Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină, nr. 1 (52) , Chișinău 2014, pag. 21-26.
  4. Guriev V., Spinu C., Sajen O., Spinu Ig., Popovici S. Viral hepatitis B, C and HIV coinfection: Evaluation of some immunological and epidemiological aspects. J. HIV & AIDS Review Volume 13, Issue 2, 2014, pages 46–49.
  5. Guriev V., Spînu C., Isac M., Sajen O., Spînu I., Casiadi E. Evoluția procesului epidemic prin hepatitele virale B, C și D acute în contextul realizării Programelor naționale de combatere a hepatitelor virale B, C și D. Scientific Medical Journal – Curierul Medical. Vol. 56 No 5, Chișinău 2013, pages 172-176.
  6. Metodă de tratament al hepatitei virale C cronice la copii. Brevet de invenție de scurtă durată nr. 596 (MD 596 Z 2013.09.30), BOPI nr. 2/2013.

Rezumatul tezei

  1. Problematica abordată

Determinarea şi evaluarea particularităţilor epidemiologice ale hepatitei virale C în grupurile cu risc sporit de infectare, întru optimizarea supravegherii epidemiologice (aspecte epidemiologice, virusologice şi de profilaxie).

  1. Conţinutul de bază al tezei

Teza este compartimentată tradiţional şi se compune din introducere, reviul literaturii (capitolul 1), prezentarea materialelor şi metodelor de cercetare (capitolul 2), prezentarea rezultatelor cercetărilor proprii (capitolele 3, 4), concluzii generale și recomandări practice şi anexe. Teza este expusă pe 103 pagini text de bază, include 37 tabele şi 39 figuri, fundamentată pe 174 surse bibliografice, din ele 28 surse naţionale şi 146 surse de peste hotare.

  1. Principalele rezultate obţinute

Au fost evidenţiate nivelul morbidității și particularităţile epidemiologice ale hepatitei virale C la persoanele din grupurile cu risc sporit de infectare din Republica Moldova. S-a stabilit o seroprevalență înaltă a HVC la pacienții hemodializați, lucrătorii medicali de profil chirurgical și utilizatorii de droguri intravenoase, apartenența la aceste grupuri constituind un factor de risc. A fost identificat genotipul 1b al VHC ca predominant.