Cercetari Header image

Ion Berdeu-susținerea tezei de doctor în științe medicale

Data
Priscari Viorel, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, membru corespondent al AŞM, Om Emerit

Pretendent:  Berdeu Ion

Conducător științific: Priscari Viorel, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, membru corespondent al AŞM, Om Emerit

Consiliul ştiinţific specializat: D 50 331.01 – 01 – Epidemiologie

Tema tezei: „Optimizarea monitoringului antibioticorezistenţei microbiene în infecţiile septico-purulente la nivel de instituţie medicală”

Specialitatea: 331.01 – Epidemiologie

Data:15 mai 2015

Ora:14:00

Local: IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, Sala de Conferințe, bir. 205 (or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 165).

 

Principalele  publicaţii  ştiinţifice  la  tema  tezei  ale  autorului:

1. Prisacari V., Berdeu I. Antimicrobial resistance in septic-purulent infections. În The medical- surgical journal. Iaşi, România. Iaşi, România, 2013, vol. 117, nr. 2, p. 457-464. ISSN: 0048-7848.

2. Бердеу И.С., Присакарь В.И. Bидовой состав и aнтибиотикорезистентность возбудителей гнойно-септических инфекций в многопрофильной болнице. В Медицина в Кузбассе. Кемерово, Россия, 2013, том XII, N. 2, c. 38-42. ISSN: 1819-0901.

3. Prisacari V., Berdeu I. Problema antibioticorezistenţei microbiene. În AKADEMOS, Revista de ştiinţă, inovare, cultură şi artă. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Chişinău, 2014, nr. 1(32), p. 92-100. ISSN 1857-0461. Categoria B.

4. Prisacari V., Berdeu I. Antibioticorezistenţa/sensibilitatea microorganismelor în infecţiile septico-purulente pe modelul secţiilor de anesteziologie, terapie intensivă şi reanimare. În Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Ştiinţe Medicale. Chişinău, 2012, nr. 1(33), p. 121-126. ISSN: 1857-0011. Categoria B.

5. Berdeu I., Prisacari V. Structura etiologică şi comparativă a rezistenţei antimicrobiale a microorganismelor izolate de la pacienţii cu infecţii septicopurulente tratate în spitale şi alte instituţii medicale. În Curierul Medical. Chişinău, 2013, vol. 56, nr. 5, p. 144-147. ISNN: 1857-0666. Categoria B.

6. Berdeu I., Prisăcaru I. Antibioticorezistenţa/sensibilitatea microorganismelor în infecţiile septico-purulente pe modelul secţiilor de chirurgie aseptică şi septică. În Anale ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. Chişinău, 2011, vol. II. p. 19-27. ISNN: 1857-1719. Categoria C.

 

 

Rezumatul tezei:

1. Problematica abordată:

Antibioticorezistenţa microbiană este o problemă globală, fiind o ameninţare catastrofală pentru sănătatea publică din orice ţară a lumii. În Republica Moldova însă nu există un sistem  organizat de supraveghere a antibioticorezistenţei microbiene şi de consum al preparatelor antimicrobiene. Pentru diminuarea antibioticorezistenţei microbiene este necesar de a fortifica sistemul de supraveghere și monitoring a antibioticorezistenţei, prin crearea şi implementarea sistemelor funcționale de monitorizare a antibioticorezistenţei la nivel de instituție medicală.

 

2. Conţinutul de bază al tezei:

Lucrarea este expusă pe 129 pagini, include 55 figuri, 12 tabele, 5 anexe și constă din următoarea

structură: introducere, patru capitole, concluzii și recomandări practice, rezumat în limbile română, rusă, engleză, 264 referințe bibliografice, rezultatele fiind reflectate în 12 publicații.

 

3. Principalele rezultate obținute:

A fost elucidată structura etiologică în infecțiile septico-purulente nosocomiale pe modelul spitalului multiprofil. A fost determinat gradul de antibioticosensibilitate/rezistență a microorganismelor -agenți cauzali ai ISPN în funcție de tipul microorganismului, tipul și grupa antibioticelor, profilul staționarului. Au fost determinate particularitățile antibioticosensibilității/rezistenței microorganismelor – agenți cauzali ai ISP, în funcție de tipul tratamentului: staționar și ambulatoriu. Au fost evaluate posibilitățile de diagnosticare a agenților cauzali și de determinare a antibioticorezistenței prin metoda clasică și sistemul automatizat VITEK 2 Compact, cu ajutorul programului WHONET. Au fost elucidate particularitățile evolutive a structurii etiologice și antibioticosensibilității/ rezistenței în ISP în dinamica multianuală.