Cercetari Header image

Ina Revenco, susținerea tezei de doctor în științe medicale

Data
Eva Gudumac, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician al AȘM, Om Emerit.

Pretendent: Revenco Ina, doctorand

Conducător ştiinţificEva Gudumac, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician al AȘM, Om Emerit.

Consiliul Ştiinţific Specializat: D 50 321.14-02  – Chirurgie pediatrică

Tema tezei: „Infecția acută chirurgicală la copiii de până la 7 ani”

Specialitatea:  321.14 – Chirurgie Pediatrică

Data: 29.04.2015

Ora: 13:00

Local: MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165

Componenţa Consiliului Ştiinţific Specializat:

Preşedinte:

Ghidirim Gheorghe – doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician al AŞM, şef catedră Chirurgie nr.1 „Nicolae Anestiadi”, USMF „Nicolae Testemiţanu”;

Secretar ştiinţific:

Jalbă Alexandru – doctor în științe medicale, conferenţiar universitar, Catedra de Chirurgie, ortopedie  şi anesteziologie pediatrică, IP USMF „ Nicolae Testemiţanu”;

Membrii:

Tica Constantin - doctor în științe medicale, profesor universitar, şeful Clinicii de Chirurgie pediatrică, Universitatea „Ovidius”, Constanţa, România;

Costinov Mihaildoctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, Institutul de Cercetări Științifice „И.И.Мечников”, Moscova, Federația Rusă;

Bour Alin – doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, USMF ”Nicolae Testemițanu”;

Mișin Igor - doctor habilitat în științe medicale, profesor, cercetător, Catedra de  chirurgie nr.1 „Nicolae Anestiadi”,  Laboratorul de chirurgie hepato-pancreato-biliară, USMF ”Nicolae Testemițanu”;

Boian Gavril – doctor habilitat în științe medicale, conferențiar, cercetător, Laboratorul de corecție chirurgicală a viciilor congenitale la copii, IMSP Institutul Mamei și Copilului;

Referenţi oficiali:

Aprodu Gabriel – doctor în științe medicale, profesor universitar, şef Catedră, Catedra de Chirurgie pediatrică, UMF „Gr.T.Popa”, Iaşi, România;

Tagadiuc Olga – Doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar, IP USMF „Nicolae Testemiţanu”.                                                                              

 

Principalele publicații științifice la tema tezei ale autorului:

 • Articole în reviste științifice din Registrul Național al revistelor de profil:
 1. Gudumac E., Revenco I. Infecția chirurgicală acută la copil. Aspecte etiopatogenice și tabloul clinic (revista literaturii), În: Analele ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari. Chişinău, 2009, p.17-20. ISSN: 1857-0631. Categoria C.
 2. Revenco I. Infecția chirurgicală acută la copil. Aspecte de diagnostic și tratament (revista literaturii). În: Analele ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari. Chişinău, 2010, p.9-11. ISSN: 1857-0631. Categoria C.
 3. Revenco I. Rolul germenilor Gram-pozitivi și Gram negativi în patogenia infecției chirurgicale acute la copil. În: Anale ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. Chişinău, 2010, vol.V, ediţia XI-a, p. 210-213. Сategoria C.
 4. Sinițîna N., Revenco I., Maniuc A. Invaginația intestinală la nou-născut. În: Analele ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari. Chişinău, 2011, p.39-40, ISSN: 1857-0631. Categoria C.
 5. Nepaliuc Iu., Seu M., Revenco I., Argatu R., Bragarciuc I. Diverticolul Meckel la copil. Strategia de prevenire a complicațiilor. În: Analele ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari. Chişinău, 2014, p.51-54. ISSN: 1857-0631. Categoria C.
 6. Revenco I. Preparatele imunomodulatorii în terapia complexă a pneumoniilor acute distructive la copil. În: Analele ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari. Chişinău, 2014, p.55-59. ISSN: 1857-0631. Categoria C.
 7. Gudumac E., Revenco I. Rolul modificărilor Ceruloplasminei în evoluția clinică a infecției chirurgicale acute la copil. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. Chișinău, 2014, 2(43), p.99-102. Categoria B.
 • Teze la foruri ştiinţifice internaţionale (peste hotare):
 1. В.А.Булгакова, И.И.Балаболкин, И.Ревенко. Современное состояние проблемы рекуррентных респираторных инфекций. B: VI научно-практическая конференция „Актуальные вопросы  респираторной медицины”. Москва, Россия, 2014, c.11-12.
 2.  Гудумак Ева, Ревенко Ина. Иммунотропные препараты в комплексной терапии бактериальных деструктивных пневмоний у детей. B: XXI Российский Национальный Конгрес „Человек и лекарство”. Москва, Россия, 2014, c.32-33.
 3. Ревенко Ина. Применение Полиоксидония в лечении деструктивной пневмонии у детей. B: Десятая Ежегодная всероссийская конференция с международным участием „Проблема инфекции при критических состояниях”. Москва, Россия, 2014,   с.109-110.

Rezumatul tezei:

Problematica abordată: Pentru prima  dată  s-a efectuat un studiu complex al factorilor etiologici, patogenici, a manifestărilor clinico-paraclinice la trei grupe de infecții acute chirurgicale generalizate, subliniind importanța manifestărilor clinice, modificărilor biochimice, bacteriologice, histomorfopatologice și imagistice. Au fost identificați un șir de factori de risc în asocierea complicațiilor septice. A fost elaborat conceptul abordării patogenice al sindromului de șoc septic, indicațiile și contraindicațiile tratamentului medico-chirurgical și de profilaxie a complicațiilor. S-a demonstrat că evoluția stării acute la copil este direct proporțională cu creșterea în plasmă al markerilor intoxicației endogene, a citokinelor. S-a efectuat monitorizarea florei microbiene din procesul chirurgical acut cu testarea eficacității metodelor de tratament. S-a efectuat identificarea particularităţilor morfologice şi histomorfologice în funcţie de topicul şi activitatea procesului inflamator-distructiv pentru conturarea particularităţilor patogenetice ale infecţiei acute chirurgicale generalizate. S-a elaborat un algoritm de diagnostic și tratament medico-chirurgical în dependență de infecția acută chirurgicală și gradul de afectare al organului.

Valoarea practică a lucrării: Au fost studiate particularitățile clinico-evolutive ale procesului inflamator la copil, inclusiv al markerilor biochimici în serul sanguin (citokinele proinflamatorii și antiinflamatorii, Oxidul Nitric, Peptidele cu masă moleculară medie, Substanțele necrotice, Ceruloplasmina, Carnosina) care au permis de a stabili intensitatea procesului inflamator, gradul de alterare a membranelor celulare și ca rezultat la elaborarea tacticii diferențiate de tratament și profilaxie a complicațiilor. Efectuarea studiului histomorfopatologic a avut drept scop precizarea şi stabilirea  diagnosticului  cert cu excluderea altor procese patologice în focarul septic-inflamator, în special al celor canceroase, infecţii parazitare  sau  aspecte  vicioase  preexistente  ce pot evolua  sau contribui cu particularităţi distructiv-septice. S-a elaborat schema administrării individuale și diferențiate al preparatelor imunomodulatoare, cu sistematizarea indicațiilor pacientului.

 Conţinutul de bază al tezei. Lucrarea este expusă în limba română, pe 120 pagini, text de bază și constă din adnotare (în limba română, rusă şi engleză), introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări practice, bibliografia cu 184 referințe, 4 anexe, materialul ilustrativ inclus 48 tabele şi 27 de figuri, 7 anexe.

Principalele rezultate obţinute: Studiul de faţă bazat pe o metodologie complexă clinico-paraclinică, tratament medico-chirurgical şi conservativ utilizat a permis pentru prima dată în Republica Moldova determinarea incidenţei, factorilor etiopatogenici, succesiunea metodelor de examinare clinico-paraclinică şi tratament a pacienților din trei grupe mari de infecții acute chirurgicale la copii de pînă la 7 ani  finalizat cu:

 • Stabilirea particularităţilor epidemiologice şi frecvenţei generale a infecţiei acute chirurgicale  în funcţie de  vârstă, sex, mediul social al  copilului.
 • Determinarea importanţei particularităţilor biochimice şi imagistice în urgenţa diagnosticului infecţiei acute chirurgicale cu localizare pulmonară, osteogenă şi peritoneală.
 • Demonstrarea corelaţiilor directe dintre debutul acut al proceselor septico-purulente şi particularităţile biochimice cu stabilirea markerilor intoxicaţiei endogene caracterizaţi prin mărirea citokinelor proinflamatorii, urmată de cele antiinflamatorii.
 • Identificarea particularităţilor morfologice şi histomorfologice în funcţie de topicul şi activitatea procesului inflamator-distructiv pentru conturarea particularităţilor patogenetice ale infecţiei acute chirurgicale.
 • Implimentarea unor noi scheme de tratament cu estimarea eficacității tratamentului în funcţie de caracterul florei microbiene din procesul acut chirurgical.
 • Elaborarea unui algoritm de diagnostic și tratament medico-chirurgical în dependență de infecția acută chirurgicală, gradul de afectare al organului.