Cercetari Header image

Ghenadie Damașcan – susţinerea tezei de doctor habilitat în științe medicale

Data
Constantin Ețco

Pretendent  Ghenadie Damașcan

Consultant ştiinţific: Constantin Ețco

Consiliul ştiinţific specializat: DH50 331.03-03

Tema tezei: Metodologii de contractare a serviciilor medicale în cadrul asigurărilor obligatorii de sănătate

Specialitatea: 331.03  Medicină socială şi management

Data:  23 septembrie 2015, ora 14:00

Local: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, Chişinău, MD-2004)

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului

Ețco C.,  Buga M., Ciocanu  M., Damașcan G., Ursu P. Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală din Republica Moldova: realizări şi perspective. Chișinău: “Epigraf” SRL, 2011, 432 p. ISBN-978-9975-109-69-7

Damaşcan G., Ețco C. Dezvoltarea strategiei de procurare a serviciilor medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală. Chișinău: ”Primex Com”, 2015, 328 p.

Damașcan G. Evoluţia sistemului de plată pentru asistenţă medicală primară în cadrul asigurării obligatorii de sănătate din Republica Moldova. În: Buletinul Medicina Familiei (RBMF). Iași, România, 2014, vol.1, nr. 30-4, p. 17-23.

Дамашкан Г.П. Реформа системы финансирования больниц в Республике Молдова. В: Менеджер Здравоохранения. Москва, 2015, nr.6, p.41-46.

Ețco C., Damașcan G., Buga M. Implementarea unui model nou de estimare a volumelor contractuale pentru prestatorii de asistenţă medicală primară. În: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. Chișinău, 2010, nr.3 (34), p.11-14.

Damașcan G. Analiza comparativă a metodelor de plată, utilizate pentru procurarea serviciilor medicale primare în cadrul asigurării medicale obligatorii. În: Materialele Congresului III al medicilor de familie cu participare internațională. Curierul Medical. Chișinău, 2012, nr. 3, p. 143-147. ISSN 1857-0666.

Damașcan G., Ețco C., Maruseac M. ș.a. Optimizarea metodei de estimare a sumelor destinate procurării medicamentelor compensate în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală. În: Curierul Medical. Chișinău, 2012, nr. 3, p. 147-150. ISSN 1857-0666.

Damașcan G., Ețco C., Moroșanu M. Implementarea mecanismelor de plată pentru performanţă în cadrul asigurărilor medicale obligatorii. În: Anale ştiinţifice ale USMF ”Nicolae Testemițanu”, ediţia XIV, volumul 2. Probleme Actuale de Sănătate Publică şi Management. Chișinău, 2013, p. 69-173. ISBN 978–9975

Дамашкан Г. Опыт внедрения системы оплаты больниц по DRG (Case-mix) в Республике Молдова. В: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Состояние здоровья населения и перспективы развития здравоохранения России». Москва, 2014, с. 89-92.

Rezumatul tezei

Problematica abordată. Mecanismele de contractare a serviciilor medicale în cadrul Asigurării Obligatorii de Asistență Medicală.      

Conţinutul de bază al tezei. În cadrul studiului au fost elaborate componentele (logistice, juridice, informaționale etc.) ale primului sistem de plată pentru serviciile medicale utilizat în perioada de implementare a AOAM. Ulterior, pe măsura utilizării acestuia, au fost evidențiate neajunsurile apărute și argumentate căile de înlăturare ale lor. Rezultatele studiului au servit temei pentru dezvoltarea mecanismelor de plată pentru performanță în cadrul AMU și AMP, îmbunătățirea sistemului de asigurare a populației cu medicamente compensate. Pentru AMS, studiul a demonstrat necesitatea trecerii la finanțări în funcție de complexitatea cazului tratat și a argumentat selectarea componentelor sistemului DRG (Case-mix) corespunzătoare condițiilor reale ale sectorului spitalicesc autohton.

Principalele rezultate obţinutecare au determinat soluţionarea unei probleme ştiinţifice și aplicative, de importanţă majoră constau în fundamentarea din punct de vedere ştiinţific şi metodologic a sistemului de contractare a serviciilor medicale, ceea ce a determinat sporirea eficacităţi finanţării instituţiilor medicale în cadrul AOAM.