Cercetari Header image

Alina Dănilă, susținerea tezei de doctor în științe medicale

Data
Gudumac Eva, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician AȘM, Om Emerit

Pretendent: Dănilă Alina

Conducător științific: Gudumac Eva, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar,  academician  AȘM, Om Emerit

Consiliul științific specializat: D 50 321.14-01 din cadrul Instituției Publice Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova

Tema tezei: „ Managementul medico-chirurgical în malformațiile congenitale bronhopulmonare la copii”

Specialitatea: 321.14 – Chirurgie pediatrică

Data: 29 aprilie 2015                             

Ora: 15:00

Local: IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, Sala de Conferințe, bir. 205 (or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 165).

 

Componența Consiliului Științific Specializat:

Președinte: Ghidirim Gheorghe – doctor habilitat în științe medicale,

profesor, academician AȘM

Secretar științific: Jalbă Alexandru – doctor în științe medicale, conferențiar universitar

Membrii Consiliului Ştiinţific specializat:

Aprodu Gabriel – dr. șt. med., prof. univ., UMF „Gr. T. Popa” Iaşi, România, specialitatea – Chirurgie pediatrică.

Boian Gavril  – dr. hab. șt. med., conf. cercet., Laboratorul de corecție chirurgicală a viciilor congenitale la copii, IMSP Institutul Mama și Copilul, specialitatea – 321.14 Chirurgie pediatrică.

Balica Ion – dr. hab. șt. med., conf. univ., Catedra de chirurgie FECMF, IP USMF „Nicolae Testemiţanu”, specialitatea – 321.13 Chirurgie.

Străjescu Gheorghe – dr. șt. med., conf. univ., Catedra nr.2, USMF ”Nicolae Testemițanu”, specialitatea – 321.13 Chirurgie.

Ionescu Sebastian – dr. șt. med., conf. univ., Catedra de ortopedie și chirurgie pediatrică, Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, București, România, specialitatea – Chirurgie pediatrică.

 

Referenți oficiali:

Tica Constantin, doctor în științe medicale, profesor universitar, Universitatea de Medicină  Ovidius, Constanţa, România

 Rîvneac Victor, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar,  IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

 

Principalele publicații științifice la tema tezei ale autorului:

 • Articole în reviste științifice din Registrul Național al revistelor de profil:
 1. Eva Gudumac, Alina Dănilă. Aspecte embriogenetice și clinico–diagnostice în malformații congenitale bronhopulmonare la copii (revista literaturii). În: Analele ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari. Chişinău, 2007, vol.VIII, pag.83-89 ISSN: 1857-0631 Categoria C.
 2. Liubov Vasilos, Ala Cojocaru, Marina Aramă, Alina Dănilă. Impactul calităţii apei potabile asupra răspândirii patologiilor alergice ale sistemului respirator la copii. Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale 2(11), Chișinău, 2007 p.65-69 Categoria B.
 3. Eva Gudumac, Alina Dănilă. Particularităţi în conduita medico-chirurgicală în malformaţiile congenitale bronho-pulmonare la copil. În: Anale ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari. Chişinău, 2010, vol.XIII, p.12-14 ISSN: 1857-0631 Categoria C.
 4. Gudumac Eva, Dănilă Alina, Petrovici V., Baculea N. Displazie pulmonară chistică, prezentare de caz clinic. În: Anale științifice chirurgicale. Ştiinţe Medicale, Chişinău,2010,  vol.XII, p.3-7 ISSN: 1857-0631. Categoria C.
 5. Radilov V., Jalbă A., Captari Alina. Sarcomul pulmonar la copil. În: Anale ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari. Chişinău, 2011, vol.XIV, p.12-15 ISSN: 1857-0631 Categoria C.
 6. Gudumac Eva, Dănilă Alina, Petrovici V. Neuroblastomul mediastinal în practica chirurgiei pediatrice. În: Anale ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari. Chişinău, 2011, vol.XV, p.36-39 ISSN: 1857-0631 Categoria C.
 7. Gudumac Eva, Dănilă Alina. Pneumotorax spontan la copii. În: Anale ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari. Chişinău, 2011,vol.XV , p.43-47. ISSN: 1857-0631 Categoria C.
 8. Eva Gudumac, Alina Danila. Congenital lobar emphysema in children. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. Chișinău, 2012,vol.1(33), p. 248-253 ISSN 1857-0011. Categoria B.
 9. Dănilă Alina. Variante clinico-imagistice de malformații vasculare pulmonare la copii. În: Anale ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari. Chișinău, 2013, vol.XVIII, p.28-31 ISSN: 1857-0631 Categoria C.
 10. A.Danila, V. Petrovici, Congenital lobar emphysema – a clinical and morphological interpretation of the evolution and morphofunctional changes of the lung parenchyma. În: Curierul Medical,  Chișinău, 2014, Vol.57, nr.1, p. 41-47 ISSN 1857-0666
 11. Dănilă Alina. Variante clinico-imagistice de malformații vasculare pulmonare la copii. În: Anale ştiinţifice. Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari. Chișinău, 2013, vol.XVIII, p.28-31 ISSN: 1857-0631 Categoria C.
 • Teze la foruri științifice internaţionale (peste hotare):
 1. Eva Gudumac, Alina Dănilă. Emfizem lobar congenital – urgență în practica chirurgiei pediatrice. În: Conferița Națională de Chirurgie Pediatrică. Sovata, România, 2011, p.51-52
 2. Eva Gudumac, Alina Dănilă. Hemoptizia la copii – urgență medico-chirurgicală. În: MaterialeleConferinţei Naţionale de Chirurgie Pediatrică. Sovata, România, 2011, p.85-86
 3. Дэнилэ А.И. Клинико-диагностические аспекты врождённых пороков легочных сосудов. B: Всеукраïнський медичный журнал молодых вчених ХИСТ, Чернiвцi 2013, с.92
 • Materiale/teze  la forurile ştiinţifice naționale:
 1. V. Radilov, Alina Dănilă  Opțiuni diagnostice și terapeutice în malformațiile congenitale bronhopulmonare la copii. În: Materialele Conferinței Științifico-Practice consacrată aniversării a 140 ani de la fondarea Spitalului Clinic Municipal Bălți. Bălți, 2012 p.202-205
 • Manuale pentru învățământul universitar:
 1. Gudumac E., Curajos B., Alina Dănilă ș. a. Chirurgie pediatrică. Cazuri clinice. Sub redacția academicianului Eva Gudumac.  Chișinău, Centrul Editorial Poligrafic Medicina, 2012, 248 p. 
 • Îndrumări metodice:
 1. Gudumac Eva, Dănilă Alina. Aspecte embriogenetice și clinico-diagnostice în malformațiile congenitale bronhopulmonare la copii. Recomandări metodice. Chișinău, 2012. Centrul Editorial – Poligrafic Medicina. 56 p. ISBN 978-9975-113-22-9

 

Rezumatul tezei:

Problematica abordată: Ameliorarea conduitei medico-chirurgicale, reducerea duratei de spitalizare a pacienților cu malformații congenitale bronhopulmonare în baza optimizării tehnicilor de diagnostic și tratament, analizei multilaterale epidemiologice, clinice, imagistice și histologice.

Conținutul de bază a tezei: Lucrarea constă din introducere, 4 capitole, concluzii, recomandări practice, referinţe bibliografice (241 de titluri), 6 anexe, 116 de pagini conţinut de bază. Materialul ilustrativ include 18 tabele și 142 de figuri.

Principalele rezultate obținute: A fost elucidată tactica medico-chirurgicală în malformațiile congenitale bronhopulmonare la copii, demonstrîndu-se posibilitatea și eficiența aplicării tratamentului conservator, chirurgical sau combinat, diferențiat după fiecare caz în parte, reieşind din criteriile clinice, paraclinice și individuale ale organismului în creștere. În practică au fost implementate criteriile obligatorii de selecție pentru diagnosticul precoce și managementul medico-chirurgical în malformațiile congenitale bronhopulmonare la copii. A fost elaborat algoritmul de diagnostic și s-a stabilit managementul medico-chirurgical în malformațiile congenitale bronhopulmonare în dependență de tipul lor și gradul afectării pulmonare la copii.