Default Header Image

APROBAT

proces-verbal al ședinței Senatului

USMF „Nicolae Testemițanu”

nr. 2/15 din 27 februarie 2020

 

REGULAMENTUL de organizare a ciclului II – studii superioare de master, în Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova

 

III. ADMITEREA LA STUDIILE SUPERIOARE DE MASTERAT

 1.  Admiterea la studiile superioare de master se organizează pe bază de concurs la programele de master acreditate sau  autorizate provizoriu, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi cu regulamentul actual.
 2. În limita capacităţii maxime de înmatriculare, stabilite în urma acreditării sau autorizării provizorii a programelor respective, cetăţenilor Republicii Moldova li se asigură accesul la studiile superioare de master pe locuri cu finanţare de la bugetul de stat, în limitele stabilite anual de Guvern, pe domenii generale de studiu, pe locuri cu taxă de studii achitată de persoane fizice sau juridice sau pe locuri cu finanţare mixtă.
 3. La concursul de admitere în ciclul II de studii superioare de master pot participa deținătorii diplomelor de licență, de studii universitare integrate, de masterat, de studii superioare universitare, ai actului de studii echivalent al studiilor efectuate în străinătate, recunoscute de către structura abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și a calificărilor din cadrul Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării.
 4. La studiile superioare de master pot fi admişi cetăţenii străini şi apatrizii, care dețin diplomă de studii superioare de licenţă sau un act echivalent de studii superioare, în baza acordurilor interstatale, precum şi a contractelor individuale de studii.
 5. Candidații au dreptul să se înscrie la concursul de admitere în ciclul II – studii superioare de master concomitent la mai multe programe de studii din diverse domenii generale de studiu, la una sau mai multe instituții de învăţămînt superior, dar vor fi înmatriculați la un singur program de master în cadrul unei singure instituții de învăţămînt superior, din cele pentru care au optat.
 6. Planul de admitere la programele de studii superioare de master se stabileşte de Senat, în funcţie de capacitatea de înmatriculare stabilită în urma acreditării sau autorizării provizorii a programelor respective.
 7. Concursul de admitere se organizează în corespundere prevederile Regulamentului cadrul elaborat și aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și este coordonat de Comisia de admitere la studii superioare de masterat.
 8. Comisia de admitere se constituie din preşedinte, secretar responsabil și membri - cadre didactice/de cercetare din Universitate, și are următoarele atribuții: 
 • este responsabilă de organizarea şi desfăşurarea sesiunii de admitere.
 • face publice planul de admitere pe specialităţi/domenii de formare profesională, taxele de studii, stabilite pe anul respectiv de studii, pentru locurile cu taxă;
 • acordă consultanţă candidaţilor în probleme ce vizează admiterea;
 • asigură și monitorizează activitatea secretariatului;
 • este responsabil de completarea şi păstrarea dosarelor candidaţilor, precum şi de completarea avizelor privind organizarea şi desfăşurarea admiterii şi înmatriculării;
 • analizează, generalizează rezultatele admiterii şi elaborează Raportul privind admiterea şi înmatricularea candidaţilor, în formatul stabilit de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării;
 • prezintă propuneri pentru perfecționarea procesului de admitere.

  9.   Pentru înscriere la concurs, candidatul va depune la Comisia de admitere dosarul de concurs, care va cuprinde următoarele acte:

 • cererea de înscriere la concursul de admitere;
 • actul de studii (diploma de studii de licență, integrate, superioare), în original, cu suplimentul respectiv;
 • Curriculum Vitae (Model Europass);
 • candidaţii, deţinători ai diplomelor de studii superioare universitare, diplomelor de master, vor prezenta adeverinţa privind modalitatea studiilor realizate (buget sau contract în baza taxei de studii), pentru toată perioada de studii, cu descifrare pentru fiecare an, eliberată de instituția de învățământ superior, care au absolvit-o;
 • declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetar la studii de doctorat;
 • declarația privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. 
 • copia buletinului de identitate;
 1. Metodologia de calculare a mediei generale de concurs se bazează pe rezultatele studiilor la etapele anterioare (licență/integrate/superioare) și se va efectua în baza următoarei formule: MC = 0,3MEA + 0,7MAS, unde: MC – media de concurs calculată ca medie ponderată; MEA – media examenelor de absolvire; MAS – media ani de studii. Media de concurs se calculează până la sutimi, fără rotunjire.
 2. Înmatricularea la locurile prin contract cu taxă de studii se va face din rândul candidaţilor la admitere situaţi sub ultimul admis la locurile finanţate de la buget, la solicitarea scrisă a candidaţilor. Înmatricularea la programele la care sunt doar locuri prin contract cu taxă de studii se face în ordinea descrescătoare a mediilor de concurs.
 3. Contestaţiile cu privire la organizarea şi desfăşurarea admiterii, precum şi la înmatricularea candidaţilor, sunt soluționate de Comisia de admitere, în termen de 10 de zile de la data afișării rezultatelor finale.
 4. Validarea rezultatelor admiterii la studii superioare de master şi înmatricularea candidaţilor care au promovat concursul se face prin ordinul Rectorului Universității.
 5. Pe   rsoana admisă la un program de studii superioare de master are calitatea de student pe întreaga perioadă a prezenței sale în cadrul programului respectiv, de la înmatriculare şi pînă la susținerea examenului de finalizare a studiilor superioare de master sau până la exmatriculare.
 6. În cazul înscrierii în ciclul II de studii superioare la un program de studii diferit de domeniul de formare profesională absolvit la ciclul I de studii superioare:
 • candidaţii urmează să acumuleze 30 de credite de studii transferabile la disciplinele fundamentale şi de specialitate aferente programului de studii pentru care  optează, ceea ce reprezintă minimul curricular iniţial necesar;
 • minimul curricular iniţial poate fi acumulat parţial sau integral, prin transferarea creditelor acumulate la discipline relevante programului de master, obţinute în    perioada studiilor superioare de licenţă.
 • metodologia de acumulare a minimului curricular se elaborează de Decanatul/Școala doctorală, se aprobă de Consiliul facultății/Școlii doctorale care organizează programul de master respectiv.
 1. Cetăţenii Republicii Moldova pot beneficia o singură dată de dreptul de a realiza un program de master finanţat de la bugetul de stat. Deţinătorii diplomelor de studii superioare universitare, de studii universitare integrate sau studii de master, care au beneficiat de instruire cu finanţare de la bugetul de stat, pot urma studiile la programul de masterat  Tehnologii moleculare în sănătate doar în bază de contract, cu achitarea taxei de studii
 2. Numărul de locuri pentru studiile superioare de master în regim cu taxă se stabilesc de către Senat cu respectarea capacităţii maxime de şcolarizare.
 3. Studenţii ciclului II – studii superioare de master, înmatriculaţi la studii cu finanțare bugetară și pe locuri cu taxă de studii, încheie cu Universitatea un contract de studii, care reglementează raporturile reciproce sub aspect academic, financiar, social şi alte aspecte specifice. Modelul contractului-cadru de studii superioare de licență și integrate este aprobat de  către Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituțională.
 4. Contractul de studii superioare conține cel puțin următoarele informații:
 • date despre Universitate;
 • date de identificare a studentului;
 • date privind domeniul și programul de studiu la care a fost admis masterandul, modul de finanțare a studiilor (de la bugetul de stat/cu achitarea taxei de studiu, mixtă), limba în care vor fi desfășurate studiile superioare de licență sau integrate, numărul de credite ce urmează a fi acumulare, durata studiilor, precum și perioada de aflare a studenților la instituțiile partenere ale consorțiului în cazul programelor comune de studiu (după caz);
 • informații vizând tipul burselor oferite în cadrul studiilor superioare și condițiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară în instituțiile de învățământ superior  (conform cadrului legal în vigoare);
 • taxa pentru studii (dacă e cazul);
 • condițiile de promovare a anului de studiu;
 • condițiile de obținere a creditelor suplimentare (maximum 10% din numărul total de credite alocate programului de studii urmat);
 • condițiile, inclusiv financiare, de suspendare și de prelungire a studiilor;
 • drepturile și obligațiile instituției de învățământ superior;
 • drepturile și obligațiile studentului;
 • alte informații specifice;
 • data și semnăturile părților
 1. Fiecare parte semnatară a contractului de studii superioare va dispune de câte un exemplar al acestui contract.