Default Header Image

Plan de Admitere

ADMITEREA 2017-2018

Școala Doctorală în domeniul Științe Medicale a Consorțiului Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” cu Instituțiile Organizatoare de Doctorat: Institutul de Cardiologie, Institutul de Oncologie, Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie, Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, Institutul Mamei şi Copilului, Centrul Naţional de Sănătate Publică şi Spitalul Clinic Republican anunţă concurs pentru admiterea la studii superioare de doctorat, ciclul III (cu finanţare de la bugetul de stat şi în bază de contract) pentru anul de studii 2017-2018 în conformitate cu ordinul Ministerului Educaţiei nr. 504 din  22 iunie 2017 (Lista proiectelor de doctorat 2017).

Admiterea se va efectua în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014 conform prevederilor Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III; Hotărârii Guvernului nr. 210 din 04 aprilie 2017 “Privind aprobarea Planului de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, cu finanţare de la bugetul de stat pentru anul de studii 2017-2018”; Hotărârii  Guvernului nr. 816 din 11 noiembrie 2015 “Cu privire a acordarea dreptului de organizare a studiilor superioare de doctorat instituţiilor de învăţămînt superior, consorţiilor, parteneriatelor naţionale şi internaţionale”.

 

Pentru Școala Doctorală în domeniul Științe Medicale au fost alocate 61 locuri cu finanţare de la bugetul de stat, dintre care 38% la forma de învățământ cu frecvenţă.

Concursul se organizează simultan pentru locurile finanţate de la buget şi pentru cele cu taxă. Admiterea la doctorat se face în bază de concurs, în condiţii de transparenţă.

Pentru participarea la concurs în doctorat, candidaţii vor prezenta următoarele acte:

 • cerere pe numele directorului ȘDDȘM  (Model cerere);
 • diploma de studii postuniversitare (masterat, rezidenţiat, secundariat clinic) şi de studii superioare cu suplimentul respectiv în original şi copie, confirmată în Departamentul Resurse Umane, pentru absolvenții USMF „Nicolae Testemițanu”. Absolvenții altor instituții de învățământ vor prezenta copiile legalizate notarial;
 • rezidenții ce participă la concurs prezintă adeverința ce atestă statutul lor de medic rezident;
 • scrisoare de  recomandare de la potențialul conducător de doctorat (abilitat cu dreptul de a conduce doctorat);
 • propunerea de proiect;
 • Curriculum Vitae (Model Europass);
 • fișa personală de evidență a cadrelor (Model fisa);
 • copia carnetului de muncă, cu aplicarea ștampilei umede a instituției în care activează;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia lucrărilor ştiinţifice publicate (a brevetelor de invenţii);
 • 1 poză (3×4) imprimată și în format electronic (jpg);
 • recipisa care confirmă achitarea taxei  de înscriere la concursul de admitere;
 • declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetar la studii de doctorat (Model declarație);
 • declarația privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (Declaratie). 

Cetăţenii altor state şi apatrizii pot participa la concurs doar la forma de învățământ cu frecvență, la taxă.

Ei depun suplimentar:

 • copia paşaportului;
 • certificatul eliberat de Ministerul Educaţiei din ţara de origine ce confirmă pentru fiecare diplomă: autenticitatea diplomei, perioada de studii, valoarea academică a diplomei (nivelul ISCED), descrierea sistemului de notare;
 • certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de o instituție abilitată (cu excepția absolvenților din grupele române ale USMF „Nicolae Testemițanu”);
 • certificat de cazier judiciar;
 • asigurare medicală;
 • certificat medical HIV/SIDA.

 

Taxa pentru înscrierea la Concursul de admitere în doctorat, conform prevederilor Metodologiei privind organizarea și desfășurarea  concursului de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” pentru anul de studii 2017-2018 este de 100 lei.

Calendarul admiterii

Nr. d/r

Etapele

Perioada

 1 Depunerea actelor de participare la concursul de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III

28 august -15 septembrie 2017

 2 Rezultatele preliminare

20 septembrie 2017

 3 Înaintarea și analiza contestărilor

21-22 septembrie 2017

 4 Rezultatele finale

27 septembrie 2017

Candidaţii la concurs vor depune personal actele în incinta Şcolii doctorale din cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, pe adresa bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 165, et.2, bir. 214.

Telefoane de contact: (022) 205 142, (022) 242 322.

Toate documentele anexate model vor fi completate în format electronic, imprimate și semnate.

Nu vor fi acceptate dosarele incomplete.

Programul de lucru al Comisiei de admitere:

          Luni-Vineri, 9:00-17:00

          Pauza 12:00-13:00