Default Header Image

Planul de admitere

ADMITEREA 2019-2020

Școala Doctorală în domeniul Științe medicale a Consorțiului Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” cu Instituțiile Organizatoare de Doctorat: Agenția Națională de Sănătate Publică, Institutul de Cardiologie, Institutul de Oncologie, Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie, Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, Institutul Mamei şi Copilului şi Spitalul Clinic Republican anunţă concurs pentru admiterea la studii superioare de doctorat, ciclul III (cu finanţare de la bugetul de stat şi în bază de contract) pentru anul de studii 2019-2020 în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 430 din 4 septembrie 2019 (cu privire la aprobarea Planului de admitere la studiile superioare de doctorat, ciclul III, cu finanţare de la bugetul de stat pentru anul academic 2019-2020) și ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1129 din  13  septembrie 2019 (Planul de repartizare a granturilor doctorale a.u. 2019-2020). 

Admiterea se va efectua conform prevederilor Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014) și Hotărârii  Guvernului nr. 816 din 11 noiembrie 2015 “Cu privire la acordarea dreptului de organizare a studiilor superioare de doctorat instituţiilor de învăţământ superior, consorţiilor, parteneriatelor naţionale şi internaţionale”.

Pentru Școala Doctorală în domeniul Științe medicale au fost alocate 70 locuri cu finanţare de la bugetul de stat.

Concursul se organizează simultan pentru locurile finanţate de la buget şi pentru cele cu taxă. Admiterea la doctorat se face în bază de concurs, în condiţii de transparenţă.

Pentru participarea la concurs în doctorat, candidaţii vor prezenta următoarele acte:

 • cerere pe numele directorului ȘDDȘM  (Model cerere);
 • diploma de studii superioare cu suplimentul respectiv în original şi copie și de studii postuniversitare (masterat, rezidenţiat, secundariat clinic), pentru absolvenții USMF „Nicolae Testemițanu”. Absolvenții altor instituții de învățământ vor prezenta copiile legalizate notarial;
 • rezidenții ce participă la concurs prezintă adeverința ce atestă statutul lor de medic rezident;
 • scrisoare de  recomandare de la potențialul conducător de doctorat (abilitat cu dreptul de a conduce doctorat);
 • propunerea de proiect;
 • Curriculum Vitae (Model Europass);
 • fișa personală de evidență a cadrelor (Model fisa);
 • adeverința de la locul de muncă;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia lucrărilor ştiinţifice publicate (a brevetelor de invenţii);
 • 1 poză (3×4) imprimată și în format electronic (jpg);
 • recipisa care confirmă achitarea taxei  de înscriere la concursul de admitere;
 • declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat anterior de un loc bugetar la studii de doctorat (Model declarație);
 • declarația privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (Declaratie). 

Cetăţenii altor state şi apatrizii pot participa la concurs doar la forma de învățământ cu frecvență, la taxă.

Ei depun suplimentar:

 • copia paşaportului;
 • certificatul eliberat de Ministerul Educaţiei din ţara de origine referitor la fiecare diplomă, care atestă autenticitatea diplomei, perioada de studii, valoarea academică a diplomei (nivelul ISCED), descrierea sistemului de notare;
 • certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de o instituție abilitată (cu excepția absolvenților din grupele române ale USMF „Nicolae Testemițanu”);
 • certificat de cazier judiciar;
 • asigurare medicală;

Taxa pentru înscrierea la Concursul de admitere în doctorat, conform prevederilor Metodologiei privind organizarea și desfășurarea  concursului de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul Universităţii de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” pentru anul de studii 2019-2020 este de 100 lei.

 

Candidaţii la concurs vor depune personal actele în incinta Şcolii doctorale din cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”,

pe adresa bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 165, et.2, bir. 214.

Telefoane de contact: (022) 205 142, (022) 242 322.

Toate documentele anexate model vor fi completate în format electronic, imprimate și semnate.

Nu vor fi acceptate dosarele incomplete.

 

Programul de lucru al Comisiei de admitere:

Luni-Vineri, 9:00-17:00

Pauza 12:00-13:00