Nicolae Jelamschi – susținerea publică a tezei de doctor în medicină

luni, 18 noiembrie 2013

Pretendent: JELAMSCHI Nicolae

Conducător științific: LOZAN Oleg, dr. hab., conf. univ.

Consiliul Științific Specializat: DH 50.14.00.33-38 Medicină socială și management

Tema tezei: Direcțiile de optimizare a managementului resurselor umane din instituțiile medico-sanitare publice din Republica Moldova

Specialitatea: 331.03 – Medicină socială și management

Data: 18 decembrie 2013

Ora: 1400

Locul: MD-2004, mun. Chișinău, bd. Ștefan ce Mare și Sfânt, 165, bir. 204

Componența Consiliului Științific Specializat:

Președinte: TINTIUC Dumitru, dr. hab., prof. univ.

Secretar: SPINEI Larisa, dr. hab., prof. univ.

Membrii:

CIOBANU Gheorghe – dr. hab., prof. univ.

EȚCO Constantin – dr. hab., prof. univ.

CIOCANU Mihai – dr. hab., conf. univ.

CIOBANU Mihail – dr. med., conf. univ.

BUGA Mircea – dr. med.

Referenți oficiali:

MEREUȚA Ion – dr. hab., prof. univ.

PALANCIUC Mihail – dr. med., conf. univ.

Principalele publicații științifice la tema tezei:

 1. Nicolae Jelamschi. Fortificarea managementului resurselor umane din sistemul sănătății – probleme şi perspective. În: Anale științifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, ed. X-a, vol. 2. Probleme actuale de sănătate publică și management. Zilele Universității. 21-23 octombrie 2009. Chișinău, 2009, p. 306-310. Categoria C.
 2. Oleg Lozan, Nicolae Jelamschi. Fezabilitatea serviciului resurse umane din instituțiile medico-sanitare la etapa de tranziție a sistemului sănătății. În: Anale științifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, ed. XI-a, vol. 2. Probleme actuale de sănătate publică și management. Zilele Universității consacrate celor 65 ani ai învăţământului superior medical din RM. 13-15 octombrie 2010. Chișinău, 2010, p. 145-150. Categoria C.
 3. Oleg Galbur, Nicolae Jelamschi. Fenomenul migraţiei cadrelor medicale în Republica Moldova. În: Anale științifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, ed. XIII-a, vol. 2. Probleme actuale de sănătate publică și management. Zilele Universității. 17-19 octombrie 2012. Chișinău, 2012, p. 272-281. Categoria C.
 4. Oleg Galbur, Nicolae Jelamschi. Resursele umane în sectorul medical privat din Republica Moldova. În: Anale științifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, ed. XIII-a, vol. 2. Probleme actuale de sănătate publică și management. Zilele Universității. 17-19 octombrie 2012. Chișinău, 2012, p. 281-289. Categoria C.
 5. Nicolae Jelamschi. Studiul de fezabilitate a cadrului legislativ/normativ existent în Republica Moldova în domeniul activităţilor de personal în instituţiile medico-sanitare. În: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. Materialele congresului specialiştilor din domeniul sănătăţii publice şi managementului sanitar din Republica Moldova. 25-26 octombrie 2013. Chişinău, 2013, p. 162-168. Categoria C.
 6. Oleg Lozan, Oleg Galbur, Nicolae Jelamschi. Politica resurselor umane din sănătate în Republica Moldova. În: Management în Sănătate. București, România, 2008, anul XII, nr. 1-2, p. 34-40.
 7. Nicolae Jelamschi. Particularities of Functioning of the Health System in the Republic of Moldova under Migration of Medical Staff. In: Migration and Development in the Moldovan Health System. Chisinau/Leipzig, 2012, p. 98-107.
 8. Nicolae Jelamschi. Particularităţile Sistemului de Sănătate din Republica Moldova în contextul migraţiei personalului medical. În: Migraţie şi Dezvoltare în Sistemul de Sănătate al Republicii Moldova. Chişinău/Leipzig, 2012, p. 236-245.
 9. Никита С.В., Желамски Н.Д. Развитие кадрового потенциала систем здравоохранения, современная оценка ситуации и тенденций кадровых ресурсов. В: Аналитико-информационный бюллетень. Вопросы организации и информатизации здравоохранения. Минск, Беларусь, 2012 №4, с. 21-26.
 10. A. Galan, O. Lozan, N. Jelamschi. Components of a public health strategy. In: Health: Systems – Lifestyle – Policies. A Handbook for Teachers, Researchers and Health Professionals. 2nd ed., vol. I. Lage, Germany, 2013, p. 376-381.
 11. Nicolae Jelamschi, Svetlana Nichita, Alina Ferdohleb. Pregătirea specialiştilor în medicina sportivă – realităţi şi perspective. Сonferinţa internaţională ştiinţifico-practică „Medicina sportivă – clinica omului sănătos”, 21-22 iunie 2012. Chişinău, 2012, p. 29-33.
 12. Nicolae Jelamschi, Andrei Romancenco. Republic of Moldova – combining interventions to retain doctors and nurses in rural areas. In: Technical Meeting on Health Workforce Retention in Countries of the SEEHN, WHO. Bucharest, România, 2011, p. 8.

Rezumatul tezei:

Problematica abordată: Optimizarea managementului resurselor umane din instituțiile medico-sanitare publice din Republica Moldova. Studierea managementului de personal în instituțiile medico-sanitare, evaluarea cadrului legal în domenul resurselor umane în sănătate, evaluarea serviciului resurselor umane din instituțiile medico-sanitare publice au contribuit la evidențierea neajunsurilor în acest domeniu și au permis trasarea unor direcții de optimizare a managementului resurselor umane din instituțiile medico-sanitare publice.

Conținutul de bază al tezei: Lucrarea este expusă pe 158 pagini de text electronic, include 36 figuri, 13 tabele, 7 formule și 5 anexe; constă din introducere, 4 capitole – Probleme globale, regionale și naționale privind resursele umane în sănătate. importanța strategică a managementului instituțional al resurselor umane pentru sistemul sănătății. Direcții prioritare de acțiune; Material și metode de studiu; Evaluarea managementului resurselor umane în instituțiile medico-sanitare; Evaluarea cadrului  legislativ/normativ în domeniul resurselor umane din sistemul sănătății și capacităților serviciului de personal din instituțiile medico-sanitare publice. Direcțiile de optimizare a managementului resurselor umane din instituțiile medico-sanitare; concluzii, recomandări practice, rezumate în limbile română, rusă, engleză și indice bibliografic cu 206 referințe.

Principalele rezultate obținute: În procesul de realizare a lucrării, au fost cercetate în premieră următoarele domenii: cadrul legislativ existent în Republica Moldova în domeniul activităților ce țin de personal în IMSP; capacitățile funcționale ale serviciului resurse umane din instituțiile medico-sanitare; obstacolele esențiale în funcționarea serviciului resurse umane din IMSP; nivelul de aplicare a procedurilor de personal de către conducerea, șefii de subdiviziuni și serviciul resurse umane a instituțiilor medico-sanitare din Republica Moldova; activitățile de management al resurselor umane de către conducătorii instituțiilor medico-sanitare din Republica Moldova, șefii de subdiviziuni și SRU în opinia angajaților. Au fost identificate direcțiile de optimizare a managementului resurselor umane din instituțiile medico-sanitare. Rezultatele cercetării au fost implementate în elaborarea politicilor în domeniu resurselor umane în sănătate și au contribuit la eficientizarea activităților de personal în instituțiile medico-sanitare publice.