Natalia Cojuşneanu – susţinerea tezei de doctor în medicină

miercuri, 25 septembrie 2013

Pretendent: Cojuşneanu Natalia, doctorand

Conducător ştiinţific: BERNIC Jana, doctor habilitat în medicină, profesor universitar.

Consiliul Ştiinţific Specializat: DH 50.14.00.35– 07 – Chirurgie pediatrică

Tema tezei: “Managementul peritonitelor acute la copil (diagnostic, tratament, profilaxie)”

Specialitatea: 14.00.35 – CHIRURGIE PEDIATRICĂ

Data: 02.10.2013

Ora: 15.30

Local: MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165

Componenţa Consiliului Ştiinţific Specializat:

Preşedinte:

Ghidirim Gheorghe – doctor habilitat în medicină, profesor universitar, academician al

                                    AŞM, şef  Catedră Chirurgie nr.1 „Nicolae Anestiadi”, IP USMF

                                    „Nicolae Testemiţanu”;

Secretar ştiinţific:

Jalbă Alexandru – doctor în medicină, conferenţiar universitar, Catedra Chirurgie, ortopedie

                                şi anesteziologie pediatrică, IP USMF „ Nicolae Testemiţanu”;

Membrii:

Aprodu Gabriel – doctor în medicină, profesor universitar, şef al Catedrei Chirurgie pediatrică, UMF „Gr.T.Popa”, Iaşi, România

Curajos Boris – doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Catedra Chirurgie,

                            ortopedie şi anesteziologie pediatrică, IP USMF „ Nicolae Testemiţanu”;

Iliade Alexandru- doctor în medicină, conferenţiar universitar, Catedra Chirurgie nr. 2,

IP USMF „ Nicolae Testemiţanu”;

Referenţi oficiali:

Tica Constantin- doctor în medicină, profesor universitar, şeful Clinicii chirurgie pediatrică,

                             Universitatea „Ovidius”, Constanţa, România;

Vișnevschi Anatolie -doctor habilitat în medicină, conferenţiar universitar, şef al Catedrei

                                  Diagnostic de laborator clinic, IP USMF „ Nicolae Testemiţanu”.

PRINCIPALELE PUBLICAȚII ȘTIINȚIFICE LA TEMA TEZEI ALE AUTORULUI:

 • Articole în reviste naţionale
 1. Gudumac E., Cojuşneanu N. Erori de diagnostic şi tratament în peritonita acută la copil. În: Analele ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor Pediatri „Natalia Gheorghiu”. Chişinău, 2010, vol.XIII, p. 27-32. ISSN: 1857-0631. Categoria C.
 2.  Gudumac E.,  Cojuşneanu N. Particularităţi în malformaţiile congenitale limfatice la copil. În: Analele ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor Pediatri „Natalia Gheorghiu”. Chişinău, 2007, vol. IX, p. 33-37. ISSN 1857-0631. Categoria C.
 3. Gudumac E., Andronic N., Cojușneanu N.   Peritonitele acute la copil. Particularităţi etiopatogenetice. În: Anale ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor Pediatri „Natalia Gheorghiu”. Chişinău, 2007, vol. IX, p. 37-39. ISSN 1857-0631 Categoria C
 4. Gudumac E., Cojuşneanu N., şi a.  Rolul sindromului insuficienţei intestinale acute în patogenia peritonitelor acute la copil. În: Analele ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor Pediatri „Natalia Gheorghiu” Chişinău, 2009, vol. XI, p. 25-32. ISSN: 1857-0631. Categoria C.
 5. Gudumac E., Cojuşneanu N.,  Bernic J. Acute generalised peritonitis in children. Terapeuthicaly options. În: Buletinul Academiei de ştiinţe a Moldovei. ştiinţe medicale. Chişinău 2012, 1 (33) 2012. p. 245-248. Categoria B.
 6. Cojuşneanu N. Tratamentul chirurgical prin aplicarea enterostomelor în peritonita acută la copil. În : Analele ştiinţifice ale Asociaţiei Chirurgilor Pediatri „Natalia Gheorghiu”. Chişinău, 2006, vol. XVII, p.64-66. ISSN 1857-0631.
 7.  Cojuşneanu N. Dificultăţi în diagnosticul apendicitei acute la copil. În: Anale Ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” Ediţia a XI-a, vol. 5. Probleme actuale ale sănătăţii mamei şi copilului,  Chişinău, 2010, pag. 191-193. Categoria C.
 8. Cojuşneanu N. Chisturile posttraumatice ale  pancreasului  la copil. In: Anale Ştiinţifice  „Probleme actuale ale sănătăţii mamei şi copilului”, Ediţia a XII-a, Vol. 5, Chişinău 2011, pag. 193-195. Categoria C.

Lucrări metodico-didactice :

 • Compendiu
 1.  Cazuri clinice, chirurgie pediatrică, sub redacția academicianului Eva Gudumac, Chișinău, 2012, 248 p.
 • Îndrumări metodice:
 1. Cojușneanu N., Gudumac E., Bernic J. Diagnosticarea precoce a abdomenului chirurgical acut la copil. Erori şi dificultăţi. Chişinău, 2012, 35 p.
 • Teze ale comunicărilor ştiinţifice internaţionale:
 1. Cojușneanu N. The particularities of acute generalized  peritonitis in children In: 3rd International Medical Congress for Students and Young Doctors, May 19-21, 2010, Republic of Moldova, p. 27.
 2. Cojușneanu N.  Oсобенности клинического течения острых перитонитов у детей В: Материалы Первого Форума Стран СНГ по педиатрии и детской хирургии. Орел, Россия, 2008, с. 34.
 3. Cojușneanu N. Management of acute appendicular  peritonitis in children.  In: Matherials of 15th Congress of Hungarian Association of Pediatric Surgeons with  International participation,  in publication, , Debrecen, Hungary, 2013, p. 38.
 4. Cojușneanu N. Endotoxicosis and oxidative stress state in pediatric patients with  acute generalized peritonitis In: Sesiunea A XIX-a  Zilelor Uniunii Medicale Balcanice și al II-lea Congres în Medicina de Urgenţă din Republica Moldova „Actualităţi şi controverse în medicina de urgenţă”  Chişinău, 2013, p. 46.

 

Rezumatul tezei:

Problematica abordată: Pentru prima  dată  a fost efectuat un studiu complex, multimodal analitic al factorilor etiopatogenetici ai peritonitei acute la copil, care estimează integral şi complex valoarea informativ-diagnostică a metodelor de examinare clinico-paraclinică, biochimice special selectate (mediatorii inflamaţiei, proteinele fazei acute, complementul C3, C4, substanţele necrotice, MMM, peptidele histidinice, etc.) şi evidenţiază corelaţiile modificărilor clinico-paraclinice în diferite forme anatomo-fiziologice de peritonite acute la copil,

Valoarea practică a lucrării: Sinteza rezultatelor obţinute cu elaborarea algoritmelor de diagnostic şi tratament în managementul peritonitelor acute la copil şi implementarea în practică a acestora a permis scăderea ratei complicaţiilor postoperatorii, micşorarea duratei de spitalizare,   ameliorarea rezultatelor la distanţă şi a calităţii vieţii pacienţilor cu peritonită acută.

 

 Conţinutul de bază al tezei. Lucrarea este expusă în limba română, pe 162 de pagini şi constă din adnotare (în limba română, rusă şi engleză), introducere, 4 capitole (revista literaturii, caracteristica materialului clinic şi a metodelor de investigaţie, valoarea practică a investigaţiilor biochimice special în peritonita acută la copil, managementul medico-chirurgical al peritonitei acute), concluzii, recomandări practice. Materialul ilustrativ este reprezentat prin 44 figuri, 42 tabele, 4 algoritme, 2 anexe.

Principalele rezultate obţinute: Rezultatele obţinute au demonstrat că în pofida tratamentului chirurgical realizat, sindromul patogenetic de ischemie-reperfuzie intestinală, ce clinic se manifestă prin sindromul de insuficienţă intestinală, se agravează în perioada postoperatorie în formele de peritonită apendiculară faza terminală şi cea terţiară prin creşterea riscului complicaţiilor postoperatorii, ceea ce impune o atitudine diferenţiată în perioada postoperatorie în funcţie de tipul şi faza peritonitei acute.

Sinteza rezultatelor studiului  multimodal, complex, fundamental completează cercetările etiopatogenetice, fiziopatologice în domeniul peritonitei acute la copil. Prin studiul dat a fost demonstrat rolul modificărilor bioumorale în patogenia peritonitelor acute la copil şi rolul metodelor de detoxicare extracorporală şi enterală, inclusiv plasmafereza şi decontaminarea intestinală. Problema ştiinţifică  soluţionată constă în elucidarea mecanismelor fiziopatologice ce generează asocierea complicaţiilor în peritonita acută la copil, lărgind cunoştinţele în domeniul sepsisului chirurgical abdominal la copil şi a permis elaborarea unui program de management de diagnostic şi tratament optimizat în scop de ameliorare a prognozei şi calităţii vieţii acestor pacienţi