Irina Sagaidac– susţinerea tezei de doctor în științe medicale

marţi, 6 iunie 2017

Pretendent:  Sagaidac Irina

 

Conducător ştiinţific:

Friptu Valentin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar

 

Referenţi oficiali:

Rotaru Marin, doctor habilitat în  ştiințe medicale, profesor universitar, Șef Departament obstetrică și ginecologie, IMSP Institutul Mamei şi Copilului

Demetra Socolov, doctor în științe medicale, profesor universitar, Universitatea de Medicină „Gr. T. Popa”, Iaşi, România

 

Consiliul Știinţific Specializat: D 50.321.15-02

Tema tezei: Rolul factorilor angiogenici în decolarea prematură de placentă normal inserată

Specialitatea: 321.15. Obstetrică și ginecologie

Data: 06 iulie 2017

Ora: 14:00

Local: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, Sala de conferințe, bir. 205 (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165).

 

Consiliului Științific Specializat:

Președinte:

Paladi Gheorghe, doctor habilitat în ştiințe medicale, profesor universitar, academician al AŞM 

 

Secretar științific: 

Marian-Pavlenco Angela, doctor în științe medicale, conferențiar universitar

 

Membrii Consiliului Științific Specializat:

Eţco Ludmila, doctor habilitat în  ştiințe medicale, profesor cercetător

Serbenco Anatol, doctor habilitat în  ştiințe medicale, conferențiar universitar

Moșin Veaceslav, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar

Petrov Victor, doctor în științe medicale, conferenţiar cercetător

Hodorogea Stelian, doctor în științe medicale, conferenţiar universitar

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

Articole în  reviste științifice internaţionale cotate SCOPUS

1. Sagaidac Irina,Cerneţchi Olga. Sângerările din primul trimestru de sarcină ca factor potenţial de risc pentru decolarea prematură de placentă normal inserată. In: Archives of theBalkan Medical Union. 2016, 1(51), p. 44-47. Celsius PublishingHouse. ISSN 0041-6940.

Articole în reviste științifice din Registrul Național de profil, cu indicarea categoriei:

Categoria B

2. Sagaidac Irina. Factori antiangiogenici – markeri biochimici ai decolării premature de placentă normal inserată (Revista literaturii). În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Medicale. Chișinău, 2015, 1(46), p. 75-78. ISSN 1857-0011.

3. Sagaidac Irina. Aspecte contemporane ale patogeniei decolării premature a placentei normal inserate. În: Buletin de Perinatologie. 2015, 3 (67), p. 67-69. ISSN 1810-5289.

4. Sagaidac Irina, Sinițina Lilia. Particularitățile morfopatologice macroscopice ale complexului placentar în decolarea prematură a placentei normal inserate. În: Buletinul Academiei de Știință a Moldovei Chișinău. Științe Medicale. Chișinău, 2016, 1(50), p. 177-180. ISSN 1857-0011.

5. Cernețchi Olga, Sagaidac Irina, Cauș Cătălin. Rolul factorilor vasculari în complicațiile sarcinii determinate de patologia placentară. În: Buletinul Academiei de Știință a Moldovei. Științe Medicale. Chișinău, 2016. 1(50), p. 318-321. ISSN 1857-0011.

Categoria C

6. Dragan Mariana, Sagaidac Irina, Ciobanu Victor. Abruptioplacentae. În: Anale științifice ale Universității de Stat de MedicinășiFarmacie „NicolaeTestemițanu”, ediţia XII-a, vol. 5. Probleme actuale ale sănătăţii mamei şi copilului. Chişinău, 2011, p. 171-175. ISSN 1857-1719. ISBN 978-9975-918-81-7.

7. Sagaidac Irina. Complicaţiile sarcinii la pacientele cu sindrom antifosfolipidic. În: Anale științifice ale Universității de Stat de MedicinășiFarmacie „NicolaeTestemițanu”, ediţia XIV-a, vol. 5. Probleme actuale ale sănătăţii mamei şi copilului. Chişinău, 2013, p. 171-173. ISSN 1857-1719. ISBN 978-9975-918-81-7.

8. Sagaidac Irina, Friptu Valentin, Sarbu Zinaida. Factori de risc în decolarea prematură de placentă normal inserată. În: Moldovan Journal of HealthSciences. Vol 10. Revista de Științe ale Sănătății din Moldova. 2016, nr.4, p 61-70. ISSN 2345-1467.

Materiale la manifestările științifice internaţionale (peste hotare):

9. Sagaidac Irina,Friptu Valentin. Pregnancycomplications in womenwithAbruptioPlacentae. In: The 13th National Congress of Urogynecology. Proceedings of Urogyn. 2016, Editura Fillodiritto, p. 262-266.

Teze la manifestările științifice internaţionale (peste hotare)

10. Sagaidac Irina. Rolul entităților nozologice obstetricale în decolarea prematură de placentă normal inserată. Materialele conferinței naționale Zilele Medicale „Vasile Dobrovici”, ediția a 13-a, Iași, 14-17 aprilie 2016. În: Suplimentul revistei Ginecologi. 2016, p. 62. ISSN 24575666.

11. Sagaidac Irina. Role of obstetric conditions in abruptioplacentae. In: IX Kongres Polonii Medycznej, II ŚwiatowyZjazdLekarzyPolskich. Streszczeniawystąpień, Warszawa 02-04 czerwca 2016 r. WiadomościLekarskie, 2016, tom LXIX, nr. 3 (cz. I) p. 411.

Teze la manifestările științifice internaţionale în republică

12. Sagaidac Irina,Sinitina Lilia. Characteristics of placental complex in abruptioplacentae. The 6th  International Medical Congress for Studentsand Young Doctors, 12- 14 mai 2016. In: Abstract book. Chisnau, 2016, p.163.

Teze la manifestările științifice naţionale

13. Sagaidac Irina, Friptu Valentin. Factorii de risc în decolarea prematură de placentă normal inserată. În: Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători. Chișinău, 2015, p. 106. ISBN 978-9975-82-002-8.

Indicații/ îndrumări metodice

14. Iliadi-Tulbure Corina, Sagaidac Irina. Hemostaza în sarcină. Elaborare metodică. Chișinău, 2015, 45 p.

 

Rezumatul tezei

Problema abordată: În pofida progresului obținut în identificarea mecanismelor DPPNI, nu există încă un punct de vedere unic asupra patogeniei acestei maladii, care complică, în mare măsură, prevenirea și tratamentul ei. În ultimii ani este elucidat rolul disfuncțiilor endoteliale, cu implicarea factorilor angiogenici, în dezvoltarea mai multor patologii obstetricale, precum hipertensiunea indusă de sarcină și preeclampsia, restricția de dezvoltare a fătului ș.a. Se presupune că acest mecanism patologic ar putea sta și la baza dezvoltării DPPNI, deoarece este deja confirmată frecvența sporită a decolării de placentă pe fondul entităților sus-numite.

Conținutul de bază al tezei: A fost confirmat faptul, că DPPNI este o maladie obstetricală polietiologică, cu implicarea diverșilor factori de risc major și moderat, determinați de patologiile obstetricale și extragenitale preexistente.  A fost determinat rolul disfuncțiilor endoteliale în dezvoltarea DPPNI, fiind exprimate prin dezechilibrul factorilor vasculari pro- și antiangiogenici. Valoarea raportului sFlt-1/PlGF poate fi recomandată ca un criteriu suplimentar de diagnostic timpuriu în aprecierea posibilității dezvoltării DPPNI. În DPPNI este  stabilit rolul decisiv al modificărilor morfopatologice, determinate atât de dezvoltarea inițială patologică a complexului placentar, cât şi de asocierea pe parcursul sarcinii a tulburărilor hipoxice, trombotice și inflamatorii.

Principalele rezultate obținute. Prin cercetarea efectuată au fost elucidate particularitățile manifestării și evoluției clinice a sarcinii și a nașterii complicate cu decolarea prematură de placentă normal inserată.A fost determinată ponderea factorilor de risc regionali, implicați în declanșarea DPPNI, evaluarea minuțioasă a cărora este necesară în perioada antenatală pentru elaborarea măsurilor de prevenire a entității obstetricale studiate.A fost argumentatăimportanţa suplimentării examenului prenatal al gravidelor cu risc sporit de DPPNI cu determinarea serică a factorilor de creștere vasculară. Identificarea dezechilibrului factorilor angiogenici prin calcularea valorii raportului sFlt-1/PlGFpoate fi recomandată ca un criteriu suplimentar de diagnostic timpuriu în aprecierea posibilității dezvoltării DPPNI și în conduita stărilor patologice obstetricale, care au la origine disfuncțiile endoteliale. Examinarea morfologică și imunohistochimică a complexului placentar permite confirmarea stărilor patologice premorbide, determinate de placentația vicioasă, precum și a celor dezvoltate pe parcursul sarcinii, în special de origine hipoxică, trombotică și inflamatorie. A fost elaborat  Protocolul clinic ce va permite optimizarea, la nivel național, a conduitei sarcinii și a nașterii complicate cu DPPNI.