Sanda Buruiană – susţinerea tezei de doctor în științe medicale

sâmbătă, 17 iunie 2017

Pretendent: Buruiană Sanda

 

Conducător ştiinţific:

Robu Maria, doctor în ştiinţe medicale, conferențiar universitar

 

Consultant științific:

Iacovlev Iraida, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar

 

Referenţi oficiali:

Țurea Valentin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar

Miron Lucian, doctor în ştiinţe medicale, profesor universitar

 

Consiliul ştiinţific specializat: D 50.321.10-01

Tema tezei:Limfoamele non-Hodgkin indolente (aspecte clinico-hematologice, morfologice și imunohistochimice)”

Specialitatea: 321.10. Hematologie și Hemotransfuzie

Data: 14 iulie 2017

Ora: 14:00

Local: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, Sala de conferinţe, bir. 205 (mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165).

 

Consiliului Științific Specializat:

Președinte:

Dumbrava Vlada-Tatiana, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

 

Secretar științific: 

Musteață Larisa, doctor în științe medicale, conferențiar universitar

 

Membrii Consiliului Științific Specializat:

Țîbîrnă Gheorghe, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, academician

Gavriliuc Ludmila, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar

Bogdanscaia Nina, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar

Bulat Iurie, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător

Eșanu Galina, doctor în științe medicale, conferențiar universitar

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

Articole în reviste științifice din Registrul Național al revistelor de profil, cu indicarea categoriei:

Categoria B

1. Buruiană S.,  Robu  M.,  Iacovlev  I.  ș. a. Progresul în clasificarea limfoamelor non-Hodgkin. În: Curierul medical. Chișinău, 2011, nr. 4(322), p. 16-20. ISSN 1857-0666.

2. Buruiană S. Updated requirements for the identification of morphological types of non-Hodgkins lymphomas. În: Curierul medical. Chișinău, 2012, nr. 1(325), p. 61-64. ISSN 1857-0666.

3. Buruiană S. Aspectele clinice, hematologice și imunohistochimice ale Limfomului non-Hodgkin din celulele zonei marginale.  În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale. Chișinău, 2015, nr. 3(48), p. 383-388.

Categoria C

4. Buruiană S., Corcimaru I.,  Robu M. ș.a. Aspecte clinice ale limfoamelor non-Hodgkin indolente. Zilele Universității consacrate 65 de ani ai învățământului medical superior din Republica Moldova. În: Anale științifice ale Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Chișinău, 2010, vol.3, p. 335-339. ISSN 1857-1719.

5. Buruiană S. Actualități în studierea limfoamelor non-Hodgkin indolente. Conferința științifică anuală a cadrelor științifico-didactice, doctoranzilor, masteranzilor și studenților a IP USMF ,,Nicolae Testemițanu”. În: Anale șțtiințifice ale Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Chișinău, 2013, vol.3, p. 470-477. ISSN 1857-1719.

6. Musteață L.,  Corcimaru  I.,   Robu  M.,  Musteață V., Bururiană S., ș.a. Probleme actuale de diagnostic ale limfoamelor non-Hodgkin în Republica Moldova. Simpozionul ,,Vigilența oncologică în activitatea medicală; depistarea precoce și tratamentul tumorilor”, dedicat aniversării – 40 de ani de activitate a Catedrei de oncologie, hematologie și radioterapie a IP USMF ,,Nicolae Testemițanu”. În: INFO-MED. Chișinău, 2016, nr. 2(28), p. 91-93. ISSN 1810-3936.

7. Buruiană S. Aspectele clinice, hematologice și imunohistochimice ale Limfoamelor non-Hodgkin limfocitare din limfocite mici. Simpozionul ,,Vigilența oncologică în activitatea medicală; depistarea precoce și tratamentul tumorilor”, dedicat aniversării – 40 de ani de activitate a Catedrei de oncologie, hematologie și radioterapie a IP USMF ,,Nicolae Testemițanu”. În: INFO-MED. Chișinău, 2016, nr.2(28), p. 52-58. ISSN 1810-3936.

8. Buruiană S. Aspectele clinice, hematologice și imunohistochimice ale limfoamelor non-Hodgkin foliculare: studiu prospectiv, descriptiv. În: Moldovan Journal of Health Sciences. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. Chișinău, 2016, nr. 10(4), p. 53-60. ISSN 2345-1467.

Teze la forumurile științifice internaționale (peste hotare):

9. Буруянэ С.,  Робу М.,  Киу  М. и др. Клинические проявления индолентных неходжкинских лимфом в зависимости от возраста. В: Материалы VI –го съезда онкологов и радиологов стран СНГ. Душанбе, Таджкистан, 2010, с. 282.

10. Робу М.,  Корчмару И.,  Мустяцэ  Л.,  Гладыш  В.,  Мустяцэ,  В.,  Буруянэ  С.  и др. Клинико-морфологические особенности первичной локализации опухолевого очага при неходжкинских лимфомах у больных разных возрастных групп. В: Материалы VII-го съезда онкологов и радиологов стран СНГ. Астана, Казахстан, 2012, с. 462-463

11. Buruiană S.,  Robu M.  Clinical aspects of indolent non-Hodgkins lymphomas. În: CONFER 2016. Conferințele Institutului Regional de Oncologie Iași. Volum de rezumate. Iași, România, 2016, p. 112.

 

Rezumatul tezei

Problema abordată: În prezent direcţiile principale în depistarea factorilor care pot contribui la elaborarea tacticii de tratament a LNH sunt îndreptate spre cercetările biologiei moleculare, citogenetice, imunohistochimice. Însă un factor important în individualizarea programelor de tratament poate fi și aspectul clinic (localizarea focarului primar tumoral, zonele de metastazare iniţială şi la etapele de generalizare al LNH).

Conținutul de bază al tezei: Au fost studiate  modificările morfologice, imunohistochimice conform variantelor LNH indolente cu  evaluarea aspectelor clinice ale variantelor LNH indolente în funcție de vârstă, localizarea focarului primar tumoral. La fel au fost estimate particularitățile metastazării inițiale și la etapa de generalizare a LNH indolente. Au fost  studiați indicii hematologici ai sângelui periferic şi măduvei oaselor în funcţie de varianta LNH indolente cu evaluarea indicilor de supravieţuire a pacienţilor în funcţie de varianta LNH indolente.

Principalele rezultate obținute: Independent de varianta  morfologică au fost identificate doar LNH de origine B-celulară. Debutul LNH în toate variantele LNH indolente a avut loc mai frecvent în ganglionii limfatici (51,2%), preponderent în cei periferici, după care a urmat în splină (32,2%). În alte organe şi ţesuturi LNH indolente s-au dezvoltat rar. LNH limfocitare din limfocite mici şi din celulele zonei marginale preponderent s-au dezvoltat la vârsta 50-69 de ani (75% şi 62,5% respectiv), din celulele zonei de manta și foliculare la vârsta 40-59 de ani (78,6% și 68,8% corespunzător). Indiferent de varianta morfologică LNH indolente în majoritatea cazurilor (75,3%), iniţial s-au răspândit în ganglionii limfatici regionali.  În LNH indolente la etapa de generalizare a procesului tumoral frecvent a fost afectată măduva oaselor. În toate variantele LNH indolente afectarea măduvei oaselor în hemograma sângelui periferic s-a manifestat preponderent (54,9%) prin leucocitoză cu limfocitoză, care au predominat în LNH limfocitare din limfocite mici (71,4%). Supravieţuirea de peste 5 ani a pacienţilor cu LNH indolente a fost mai înaltă în varianta limfocitară din limfocite mici (65,1%), după care au urmat LNH foliculare (57,2%) şi LNH din celulele zonei marginale (44,3%). Supravieţuirea în aceeaşi termini a fost mai joasă în LNH din celulele zonei de manta (39,8%), ce indică la o evoluţie agresivă a acestei variante.