Alexandru Voloc – susținerea tezei de doctor habilitat în științe medicale

vineri, 17 iunie 2016

Pretendent: Alexandru Voloc

Consultanți ştiinţifici: Valentin Ţurea-doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar; Michèle Garabédian-doctor în științe medicale și biologice, doctor de stat, director de cercetări de I clasă, profesor

Consiliul ştiinţific specializat  DH 14.37.93, specialitatea Pediatrie

Tema tezei: Aspecte clinico – biologice şi genetice în patogenia carenţei vitaminei din perioadele pre – şi post natală de dezvoltare a copilului”

Specialitatea: 322.01– PEDIATRIE ȘI NEONATOLOGIE

Data: 28.06.2016

Ora: 13:00

Local: IMSP Institutul Mamei și Copilului (m. Chișinău, str. Burebista , 93).

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei (articolele ştiinţifice în reviste ştiinţifice de profil):

Monografii colective:

 • ·  Voloc A cu coautorii. Aspecte clinico-biologice și genetice în patogenia carenței de vitamina D în perioadele pre- și postnatală de dezvoltare a copilului. Iași, Romînia: editura  Alfa, 2015. 243p. ISBN: 978-606-540-141-9.
 • · Ababii I., Voloc A., Moroșanu L., Maniuc M., Voloc A. A. Afecțiunile respiratorii acute la copil. Chișinău: Tipografia Centrală. 2010. 172p. ISBN 978-9975-78-859-5.
 • · Voloc A., Țurea V., Garabedian M., Moroșanu L. et al. Dezvoltarea copilului și conduita în maladiile nutriționale. Chișinău:Tipografia  Centrală. 2007.312p. ISBN 978-9975-923-95-8.

Articole în reviste științifice internaționale cotate ISI și SCOPUS:

 • Поворознюк В. В.,  Жовинский Э. Я., Бэхнэрел И. Н., Волок A. K.и др. Влияние повышенного содержания фтора на структурно-функциональное состояние костной ткани, зубочелюстную систему, антропометрические параметры и физическое развитие детей. В: Журнал “Отеопороз”. Киев, Украина 2001. с. 3-19.
 • Voloc A., Esterle E., Nguyen T.M. et al. High prevalence of genu varum/valgum in European children with low vitamin D status and insufficient dairy products/calcium intakes. In:  European Journal of Endocrinology. Londra. Anglia, 2010. 163. 811–817. Doi: 10.1530/EJE-10-0434. Online version via www.eje-online.org. IF-7,75.
 • Jéhan F., Voloc A. , Esterle L. et al.  Growth, calcium status and vitamin D receptor (VDR) promoter genotype in European children with normal or low calcium intake. In: Journal of Steroid Biochemistry & Molecular Biology. Londra, Anglia, 2010. 121. 117-120. Doi:10.1016/j.jsmb.2010.03.088. (Special issue article from the 14th Vitamin D Workshop held at Brugge, Belgium on October 4- 8, 2009) IF-7,34.
 • Jehan F., Voloc A. Actions classiques de la vitamine D : apport de la génétique humaine et de modelés de souris génétiquement modifiées. Dans :  Biologie Aujourd’hui, Paris, Franța, 2014, vol. 208(1), p. 45-53.
 • Voloc A., Țurea V., Jehan F., Garabedian M. Studiu genetci asupra intoleranței la lactoză la copii și adolescenți din Republica Moldova. În: Revista de științe ale sănătății. 2015.  Vol.5. p. 62-70. Categ. C.
 • Voloc A. Vitamin D and nutritional status in children and adolescents with helminthiases in central Moldova. În:  Curierul Medical.  December. 2015. ISSN 1857 – 0666. Categ. C.
 • Voloc A. Vitamin D as a prevention factor in acute respiratory infections. In: Curierul medical  2010. nr.2 (314), p.56-61. ISSN 1875-0666.Categ. C.
 • Voloc A., Ţurea V., Rotari A. Particularităţile clinice de diagnostic şi tratament a stărilor hipocalcmice la copii. În: Buletin de perinatologie. Chişinău, 2008. nr.4 , p.39-44. Categ. C.
 • Voloc A . Dezvoltarea intra-uterină a fătului și incidența hipocalcemiei neonatale în dependență de statutul vitaminei D matern în ultimul trimestru de sarcină. În:  Analele științifice ale USMF “N. Testemițanu”. 2009. nr.5(10). p. 281-290. ISSN 1857-1719. Categ. C.
 • Voloc A. Prophylaxie de la carence en vitamine D chez les nouveaux-nés et les nourrissons en Moldavie. În: Anale ştiinţifice. 2005. Ediţia VI, Volumul V, p. 253-258. ISMB 9975-907-79-2. Categ. C.

Materiale la forurile științifice internaționale (peste hotare):

 • Voloc A.   A 10-year study of vitamin D in Moldova. In: Endocrine Abstracts. Florența, Italia 2012.  29 P254. Congresul al 15 Internațional și al 14 European de endocrinologie din 5 – 9 mai 2012.ISSN 1470 – 3947 / ISSN 1479 – 6848 (online). IF-7,33
 • Jéhan F., Voloc A. , Laure Esterle et al. Growth, calcium status and vitamin D receptor (VDR) promoter genotype in European children with normal or low calcium intake. În:  Journal of Steroid Biochemistry & Molecular Biology.2010. (Special issue article from the 14th Vitamin D Workshop held at Brugge, Belgium on October 4 – 8, 2009).121 .117-120. Doi:10.1016/j.jsmb.2010.03.088.IF-7,34
 • Jehan F., Voloc A., Esterle L. et al. A polymorphisme of the human vitamin d receptor (vdr) promoter is associated with variations in bone growth and bone mass accrual in humans. In: “Ier Journée de l’Institut Claude Bernard ”, Groupe « Os & Articulations », UFR de medicine, Paris, France , 2 décembre 2009.IF-7,35

 

Materiale la forurile științifice naționale:

 • Voloc A. L’impact clinico-biologique de la carence en vitamin D chez la femme enseinte et les enfants. În: Raport în plenară cu decernarea diplomei de gradul II. Zilele francofoniei din incinta Universității de stat de medicină și farmacie „Nicolae Testemițanu” care s-a desfășurat sub lozinca “Etre pédiatre – un don particulier ou un souci supplémentaire“. 23.03.2007.

 

Rezumatul tezei

Problematica abordată. Pentru determinarea unei noi direcţii de soluţionare a problemelor ce ţin de diagnosticul şi tratamentul carentei vitaminei D la  femeile gravide, sugari, copii de diferite vîrste,  propunem o strategie de profilaxie specifică de administrare trimestrială  a vitaminei D  la termenul de 6 luni de gestație și postnatal cîte 2,5 mg fiecare trimestru pînă la vîrsta de 12 luni. Aceasta va permite normalizarea statutului vitaminei D la femeile gravide, reduce incidența hipocalcemiilor la nou-născuți și stărilor de hipocalcemie/rahitism la copiii mai mari, pîna la adolescență. A fost testată ipoteza despre invalidizarea transgenică a receptorilor pentru vitamina D și riscul sporit de invazie cu helminți și vice-versa.

Scopul lucrării:

Evaluarea statutului vitaminei D, a variaţiilor genotipice ale receptorilor ei (VDR) şi a impactului clinico-biologic al acestor factori în perioada pre- şi postnatală de dezvoltare a copilului.

Conţinutul de bază al tezei  Teza este expusă pe 223 pagini de text electronic şi sunt ilustrate cu 14 figuri, 31 tabele, 14 diagrame, 5  anexe, 12 formule. Bibliografia citează 312 surse bibliografice. În structura tezei sunt redate, conform schemei: rezumate în limba română, rusă şi engleză; 5 capitole; concluzii generale, planul de cercetări de perspectivă şi recomandări practice; bibliografie; declaraţia privind asumarea răspunderii; CV al autorului.

Principalele rezultate obţinute: În premieră pe țară, într-un studiu amplu și complex, efectuat pe etape, pe o perioadă de mai mult de 10 ani, a fost trasată o direcție nouă în pediatria preventivă cost-efectivă și de tratament individual al carenței vitaminei D, prin aplicarea unei strategii de profilaxie specifică ante- și postnatală și a tratamentului individualizat al hipocalcemiilor, în funcție de statutul vitaminic D al femeilor gravide, nou-născuți , precum și al polimorfismului genetic al genei VDR, Klotho și cele lactazice (LCT). Rezultatele cercetărilor au permis să elaborăm un algoritm de diagnostic al stărilor de hipocalcemie, diferite scheme fiziopatologice ale metabolismului fosfo-calcic și al vitaminei D, ținîndu-se cont de multitudinea factorilor implicați, inclusiv și al polimorfismului genetic, precum și a unui grup de risc pentru sănătatea osoasă la copil.

Publicaţii la tema tezei: Rezultatele investigaţiilor au fost relevate în 39 lucrări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, inclusiv: 3 monografii, 3 ghiduri practice, o broşură destinată medicilor, 2 dicţionare farmaco-terapeutice, 4 rapoarte de studiu  la UNICEF, 31 articole în reviste recenzate.