Doina-Maria Rotaru – susținerea tezei de doctor în științe medicale

marţi, 14 iunie 2016

Pretendent:  Doina-Maria Rotaru

Conducător științific: Dumitru Tintiuc, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 50.331.03-05

Tema tezei„Influența factorilor medico-sociali asupra sănătății persoanelor neasigurate din Republica Moldova”

Specialitatea: 331.03 – Medicină socială și management

Data: 29 iunie 2016

Ora: 14:00

Local: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, Sala de conferințe, bir. 205 (or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165).

Principalele  publicaţii  ştiinţifice  la  tema  tezei  ale  autorului:

  1. Rotaru D-M., Tintiuc D. Considerații referitor la influența unor factori medico-sociali asupra sănătății persoanelor neasigurate. În: Curierul Medical. Chișinău, 2015, nr. 3, p. 32-38. ISSN 1857-0666. Categoria B
  2. Rotaru D-M. Public perception as an alternative method for estimating health status. În: Curierul Medical. Chișinău, 2015, nr. 4, p. 24-27. ISSN 1857-0666. Categoria B
  3. Rotaru D-M. Tendințe actuale a sistemelor de asigurări medicale în diferite țări. În: Anale ştiinţifice ale USMF ”Nicolae Testemițanu”. Vol. II. Probleme actuale de sănătate publică și management. Ediţia a XIII-a. Chișinău, 2012, p. 338-349. ISBN 978–9975-113-46-5. Categoria C
  4. Ротару Д-М., Тинтюк Д. Анализ восприятий населения как альтернативный метод оценки состояния здоровья. В: Сборник статей по материалам XLIV-XLV международной научно-практической конференции «Современная медицина: актуальные вопросы». Новосибирск, Россия, 2015, с. 53-65.
  5. Ротару Д-М. Новые подходы к повышению доступности и качества медицинской помощи населению. В: Материалы научно-практической конференции «Управление качеством в здравоохранении: стандартизация, клинико-экономический анализ». Москва, Россия, 2007, с. 73-74.
  6. Ețco  C., Buga M., Damașcan G., Maruseac M., Rotaru D-M. Tendinţele de sporire a accesului persoanelor asigurate la medicamente compensate în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală. În: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. Chișinău, 2013, nr. 3, p. 95-98. ISSN 1729-8687. Categoria B
  7. Leșco G., Damașcan G., Rotaru D-M. Accesul adolescenţilor şi tinerilor la servicii de sănătate în cadrul asigurărilor obligatorii de sănătate. În: Anale ştiinţifice ale USMF ”Nicolae Testemițanu”. Vol. II. Probleme actuale de sănătate publică și management. Ediţia a XIII-a. Chișinău, 2012, p. 332-337. ISBN 978–9975-113-46-5. Categoria C

 

Rezumatul tezei:

1.    Problematica abordată:

Pentru fiinţa umană sănătatea reprezintă o valoare vitală care ocupă cea mai înaltă treaptă în ierarhia valorilor, precum şi în sistemul categoriilor existenţei umane, un activ necesar pentru realizarea potenţialului său creativ pe parcursul întregii vieţi. Factorii cu impact asupra sănătăţii, inclusiv cei legaţi de nivelul socio-economic scăzut, de calitatea, echitatea şi accesibilitatea serviciilor medicale influenţează rezolvarea eficientă a problemelor de sănătate ale populaţiei. Un rol important în studiile privind starea de sănătate și determinanții acesteia revine înțelegerii mecanismelor ce stau la baza percepției persoanei asupra stării ei de sănătate, prosperității lui și calității vieții.

2. Conţinutul de bază al tezei:

Teza este expusă pe 130 de pagini şi are următoarea structură: introducere, 4 capitole, concluzii şi recomandări practice, bibliografia selectivă cu 105 surse ştiinţifice, anexe. Lucrarea este ilustrată cu 14 tabele şi 36 de figuri.

3. Principalele rezultate obținute:

Factorii medico-sociali identificați, componenţi ai determinanţilor sănătăţii, variind în cadrul diverselor grupuri şi niveluri ale societăţii de astăzi, marcată de o diferenţiere socială profundă, influenţîndu-se reciproc, au un impact sinergic asupra stării reale, percepute de sănătate a persoanelor neasigurate, ceea ce potenţează efectul lor. S-a evidențiat ponderea factorilor care influențează starea de sănătate a persoanelor neasigurate, după cum urmează: factorii sociali – 53,3%, factorii biologici – 21,6%, factorii de mediu – 19,6% și organizarea asistenței medicale – 5,5%. Prin prisma factorilor medico-sociali, s-a evidențiat „portretul” persoanelor neasigurate medical. Percepţia stării de sănătate, integrînd aspectele obiective şi subiective, în special cunoştinţele sale şi experienţa sa despre sănătate sau maladie, devine o metodă alternativă de estimare și indicator important al stării de sănătate a populației.