Lucian Danilov – susținerea tezei de doctor habilitat în științe medicale

luni, 16 mai 2016

Pretendent: Lucian Danilov

Consultant ştiinţific: Ion Ababii, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor  universitar, academician al AȘM

Consiliul ştiinţific specializat DH 50.321.16-01 Otorinolaringologie

Tema tezei: Aspecte etio-patogenetice şi optimizarea tratamentului conservator în amigdalita cronică la copii

Specialitatea: 321.16 – Otorinolaringologie

Data: 16.06.2016

Ora: 14:00

Local: IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” (MD 2004, Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 165).

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei (articolele ştiinţifice în reviste ştiinţifice de profil):

•   Articole în reviste din străinătate recunoscute:

  1. Данилов Л., Абабий И., Гинда  С. Характеристика иммунологической реактивности и преимунной резистентности у больных хроническим компенсированным тонзиллитом разного возраста. В: Folia Otorinolaringologiae. Санкт-Петербург, Россия, 2013, № 3(19), с. 56-62. ISSN 2310-3825.
  2. Данилов Л., Абабий И., Манюк М. и др. Значения микробной флоры ротоглотки в развитии острых и хронических заболеваний верхних дыхательных путей.В: Оториноларингология. Восточная Европа. Минск, Беларусь, 2014, № 1(14), с. 121-130. ISSN  2226-3322.
  3. Danilov L., Ghinda S., Ababii I., Maniuc M. Method of differential diagnosis of chronic compensated and decompensated tonsillitis in children by age category. In: Proceedings of the 6th edition of EUROINVENT European Exhibition of Exhibition of Creativity and Innovation. Iaşi, România, 2014, p. 511 – 518.
  4. Danilov L., Ababii  I.,  Ghinda S. ş.a. BioR Medication in the Combined Treatment of Chronic Tonsillitis in Children. În: IFMBE Proceedings 55, 2016, p. 440-442. 

• Articole în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil cu indicarea categoriei:

Categoria B

  1. Danilov L. ,Ababii  I., Ghinda S. ş.a. Importanţa imunostimulării locale în tratamentul conservator complex  al amigdalitei cronice la copii. În: Curierul Medical. Chişinău, 2014, nr.6 (57), p. 7-13. ISSN 1857-0666.
  2. Danilov L., Ababii I., Ghinda S. ş.a. Eficacitatea clinico-imunologică a amigdalectomiei la copii cu amigdalită cronică decompensată. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. Chişinău, 2015, nr.1 (46), p. 397-403. ISSN 1857-0011.
  3. Ababii  I.,  Ghinda S., Danilov L. Vaccinoterapia în managementul tratamentului complex al amigdalitei cronice la copii. În: Sănătate publică, economie şi management în medicină. Chişinău, 2015, nr.2(59), p. 37-47. ISSN 1729-8687.

Categoria C

  1. Ababii  I., Ghinda S., Danilov L. ş.a. Imunostimularea locală cu celule mononucleate     

autologe în tratamentul complex al amigdalitei cronice compensate la copii. Moldavian

Journal of Health Sciences. Chişinău, 2015, vol. 5, 31-43. ISSN 2345-1467.

Rezumatul tezei

 

Problematica abordată  Pentru determinarea unei noi direcţii de soluţionare a problemelor ce ţin de diagnosticul şi tratamentul amigdalitei cronice la copii ne-am propus să elaborăm noi criterii de diagnostic precoce şi de prognozare a evoluţiei proceselor inflamatorii cronice la copiii cu diferite forme de amigdalită cronică. Aceasta va permite sporirea eficienţei tratamentului al amigdalitei cronice la copii şi ameliorarea calităţii vieţii lor.

Scopul lucrării: Cercetarea mecanismelor de formare şi a aspectelor de diagnostic a diferitor forme clinice ale amigdalitei cronice la copii pentru optimizarea tratamentului conservator diferenţiat.

 

Conţinutul de bază al tezei  Teza este expusă în limba română, tehnoredactată la calculator, cu titlu de manuscris. Lucrarea are următoarea structură: introducere, cinci capitole, concluzii generale şi recomandări practice, bibliografie (234 surse). Teza este prezentată pe 238 pagini – text de bază, ilustrată cu 116 tabele, 88 figuri, 13 anexe.

 

Principalele rezultate obţinute Metodele clinico-diagnostice elaborate şi argumentate ştiinţific ale imunităţii generale permit diagnosticarea corectă a formelor amigdalitei cronice la copii, evidenţierea precoce a factorilor de risc care favorizează  dezvoltarea  complicaţiilor la distanţă ale organismului. Analiza imunohistochimică a amigdalelor palatine la diferite niveluri limfoepiteliale a determinat elaborarea modelului nou de diagnostic a particularităţilor imunităţii locale şi aprecierea gravităţii evoluţiei procesului inflamator. Implementarea argumentată în practica de laborator şi în serviciul otorinolaringologic a testelor imunologice informaţionale noi în vederea facilitării diagnosticului şi prognosticului procesului inflamator a permis personificarea evidenţei clinice a copiilor cu amigdalită cronică şi optimizarea tratamentului etiopatogenetic conservator.

 

Publicaţii la tema tezei  În baza rezultatelor cercetării efectuate au fost publicate 61 de lucrări ştiinţifice, dintre care: monografii monoautor-1, monografii colective-2; articole în reviste ştiinţifice din străinătate recunoscute-10; articole în reviste ştiinţifice din Registrul Naţional al revistelor de profil:  categoria B-6, categoria C-20; articole în culegeri ştiinţifice-1; teze la foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale-13; brevete de invenţie-3; indicaţii şi îndrumări metodice-3; protocoale clinice-2.