Ianoş Coreţchi-susţinerea tezei de doctor în ştiinţe medicale

miercuri, 10 decembrie 2014

Pretendent: Coreţchi Ianoş

Conducător ştiinţific: Ghicavîi Victor, membru corespondent al AŞM, dr. hab. şt. med., profesor universitar

Consiliul ştiinţific specializat D 50 314.01-01 din cadrul Instituţiei Publice Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova

Componenţa consiliului ştiinţific specializat:

Gonciar Veaceslav, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar

Stratu Ecaterina, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar

Stepaniuc Gheorghe, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, Ucraina

Cojocaru Victor, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar

Bacinschi Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar

Baxan Ludmila, doctor în ştiinţe medicale

David Ludmila, doctor în ştiinţe medicale

 

Tema tezei „Inofensivitatea şi aspecte farmacologice ale izopropilfosfit-S-izopropilizotiuroniului”

Specialitatea 314.01 Farmacologie şi farmacologie clinică

Data: 19 decembrie 2014

Ora: 14:00

Local: IP Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, or. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, sala 205.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

  1. Ghicavîi V., Stratu E., Coreţchi I. Use of the profetur in experimental arterial hypotension. In: Archives of  the Balkan Medical Union septembrie 2013, volume 48, Supplement 3, p. 459-461.
  2. Корецкий Я.. Производные изотиомочевины – новые антигипотензивные препараты. В: Биомедицина. Научный центр биомедицинских технологий РАМН. Москва, Россия, 2010. № 5, стр. 94-95. ISSN 2074-5982
  3. Coreţchi I., Ghicavîi V., Stratu E. Acţiunea profeturului asupra diferitor elemente ale patului microcirculator. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. Chişinău, 2010, nr. 1(24), p. 91-94. ISSN 1857-0011. Categoria B.
  4. Coreţchi I. Utilizarea asociată a profeturului cu preparate neurotrope. În: Curierul medical. Chişinău, 2012, nr. 2(326), p. 37-41. ISSN 1875-0666. Categoria B.
  5. Coreţchi I. Influenţa profeturului asupra regimului de oxigenare a organismului. În: Curierul medical. Chişinău, 2012, nr. 3(327), p. 406-409. ISSN 1875-0666. Categoria B.
  6. Coreţchi I. Acţiunea asocierii profeturului cu hexametoniu asupra microcirculaţiei. În: Curierul medical. Chişinău, 2012, nr. 4(328), p. 45-50. ISSN 1875-0666. Categoria B.
  7. Coreţchi I. Inofensivitatea izopropilfosfit-S-izopropilizotiuroniu. În: Curierul medical. Chişinău, 2012, nr. 6(330), p. 16-19. ISSN 1875-0666. Categoria B.
  8. Ghicavîi V., Coreţchi I. Acţiunea profeturului asupra parametrilor principali ai hemodinamicii sistemice. În: Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină. Chişinău, 2014, nr. 1(52), p.45-50. ISSN 1729-8687. Categoria B.
  9. Гикавый В., Корецкий Я., Страту Е. Ганглиоблокирующее действие азаметония при применении профетура. В: Материалы ХXI Российского Национального Конгресса «Человек и лекарство». Москва, Россия, 2014. стр. 222.
  10. Brevet de invenţie. Ghicavîi V., Coreţchi I. Metoda de prevenire a reflexelor patologice în timpul manipulărilor operatorii. MD 675 (13) Y, MD, A61K 31/155 (2006.01). BOPI 9/2013, p. 25-26.

Rezumatul tezei

Problematica abordată. A fost fundamentată ştiinţific inofensivitatea şi eficacitatea farmacologică ale unui derivat alchilizotioureic nou cu acţiuni hipertensivă şi antihipotensivă – izopropilfosfit-S-izopropilizotiuroniu (profetur), ce contribuie la sporirea arsenalului de substanţe vasoconstrictoare antihipotensive cu acţiune de lungă durată la administrarea unimomentană, posibile utilizării în diverse stări patologice însoţite de hipotensiune arterială acută. În asociere cu alte medicamente neurotrope, această substanţă creează posibilitatea reglării farmacologice raţionale a tonusului vascular, cu un nivel optimal al tensiunii arteriale sistemice şi cu stabilizarea hemodinamică şi metabolică a organismului.

Conţinutul de bază al tezei. Teza conţine 121 pagini în text dactilografiat şi include: introducere, reviul literaturii, materiale şi metode de cercetare, 2 capitole cu rezultate proprii, sinteza acestora, concluzii, recomandări practice, bibliografie (275 titluri), anexe. Materialul ilustrativ este prezentat prin 24 figuri şi 19 tabele. Rezultatele obţinute au fost publicate în 25 lucrări ştiinţifice.

Principalele rezultate obţinute. În baza rezultatelor cercetărilor pe animale de laborator, s-a determinat că izopropilfosfit-S-izopropilizotiuroniul este inofensiv. La administrarea unimomentană, profeturul manifestă acţiuni hipertensivă şi antihipotensivă pronunţate şi de durată, înlăturând dereglările hemodinamicii sistemice, microcirculatorii şi ale consumului de oxigen, provocate de remediile medicamentoase hipotensive neurotrope (hexametoniu, azametoniu, fentolamină, prazosin). Utilizarea combinată a profeturului şi remediilor ganglioblocante asigură majorarea şi stabilizarea valorilor tensiunii arteriale cu păstrarea concomitentă a acţiunii protectoare împotriva reflexelor patologice cardiovasculare.