Victor Nemțan-susţinerea tezei de doctor în științe medicale

vineri, 26 septembrie 2014

Pretendent:  Victor Nemțan

Conducător ştiinţific: Vitalie Lisnic, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor  universitar

Consiliul ştiinţific specializat:

Gavriliuc Mihail, preşedinte, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar

Zota Eremei, secretar ştiinţific, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar

Lacusta Victor, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, academician AŞM, Om Emerit
Zapuhlîh Grigore, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar

Moldovanu Ion, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor  universitar

Lupescu Tudor, doctor în ştiinţe medicale

Tema tezei: Polineuropatia cu fibre mici, aspecte clinice, neurofiziologice

Specialitatea: Neurologie clinică

Data: 29 octombrie 2014

Ora: 12:00

Local: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din  Republica Moldova, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 165, Chişinău, MD-2004, etajul 2, Sala de Conferinţe.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului: (se indică monografiile, articolele ştiinţifice în reviste ştiinţifice de profil)

  • Nemţan V. Neuropatia cu fibre mici. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei.   Ştiinţe medicale. Chişinău, 2009, 3 (22), p. 28-34. Categoria B.
  • Nemţan V. Neuropatia şi toleranţa scăzută la glucoză (reviul literaturii). În: Anale Ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, ediţia a X-a. Chişinău. 2009, vol. 3, p. 353-358. Categoria C.
  • Lisnic V., Gavriliuc M., Odainic O., Misic O., Nemţan V. Peripheral Neuropathy in Multiple Sclerosis. A Clinical and Electrophysiological Study. In: Curierul Medical. Chişinău, 2009, nr. 3 (309), p. 4-7. Categoria B.
  • Nemţan V., Lacusta V., Munteanu L., Lisnic V. Neuropatia cu implicarea fibrelor mici: studiu clinic-electrofiziologic. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe medicale. Chişinău, 2011, nr. 1 (29), p. 117-120. Categoria B.
  • Lisnic V., Munteanu L., Nemţan V., Misic O., Sangheli M., Chetrari L., Pleşca S. IPIGRIX (Ipidacrin) în tratamentul complex al pacienţilor cu polineuropatii axonale idiopatice. În: Curierul Medical. Chişinău, 2014, vol.57, nr.2, p.39-42. Categoria B.

 Rezumatul tezei

1. Problematica abordată: Neuropatia periferică constituie o entitate nozologică frecvent întâlnită la populaţia generală, ce afectează persoanele în vârsta aptă de muncă, implicând cheltuieli semnificative pentru diagnostic, tratament, reabilitare. La o parte considerabilă din aceşti pacienţi afecţiunea se limitează, exclusiv sau preponderent, la fibrele nervoase mici. Ultimele două decenii au fost marcate prin elaborarea testelor specializate, care ar obiectiviza starea funcţională a fibrelor mici.

2.  Conţinutul de bază al tezei: Rezultatele cercetării au confirmat și precizat faptul că polineuropatia cu fibre mici reprezintă o entitate clinică separată cu caracteristici clinice, electrofiziologice și de laborator, cu anumite criterii de diagnostic. A fost evidenţiat rolul răpunsului simpatic dermal în determinarea stării funcţionale a structurilor vegetative suprasegmentare  la pacienţii cu polineuropatie cu fibre mici. Au fost conturate paticularităţile disfuncţiei autonome la pacienţii cu polineuropatie cu fibre mici, ca un important indicator de disfuncţie autonomă. A fost optimizat algoritmul de diagnostic al polineuropatiei cu fibre mici. (6-8 rânduri de text.

3.  Principalele rezultate obţinute:  Polineuropatia cu fibre mici constituie o entitate nozologică separată cu manifestări  clinice sensorii şi autonome specifice; analiza cantitativă a parametrilor răspunsului simpatic dermal la pacienţii cu polineuropatie cu fibre mici, confirmă ipoteza afectării fibrei nervoase în, care corelează cu lungimea fibrelor nervoase afectate; determinarea răspunsului simpatic dermal a contribuit la evidenţierea tendinţelor de modificare a stării funcţionale a structurilor vegetative suprasegmentare la pacienţii cu polineuropatie cu fibre mici; utilzarea testelor vegetative cardio-vasculare stabilește că testele mediate parasimpatic în cadrul polineuropatiei cu fibre mici sunt modificate mai profund comparativ cele mediate simpatic; a fost optimizat algoritmul de diagnostic al polinueropatiei cu fibre mici.